תיאור תמציתי של עיקרי תנאי השימוש באפליקציית bit לעניין מתן שירותי תשלום

לתשומת ליבך, הפרטים המופיעים להלן מהווים תמצית בלבד. הנוסח המלא של תנאי השימוש באפליקציית bit ומדיניות הגנת הפרטיות מובאים בהמשך ולאחר התמצית.

כללי

אפליקציית bit ("האפליקציה" או "bit") מספקת למשתמשים בה שירות תשלום קל, נוח ומהיר להעברה ו/או קבלת כספים בין אנשים (בודדים או בקבוצה), וכן שירותים נוספים, לביצוע תשלומים לבתי עסק וכן לקבלת כספים מגופים שונים (כל השירותים באפליקציה ייקראו ביחד "השירות או "השירותים").

שירות bit להעברה ו/או קבלת כספים בין אנשים, הינו שירות תשלום הניתן על ידי בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") באמצעות חיוב כרטיס החיוב של שולח הכסף מצד אחד, וזיכוי חשבון הבנק של מקבל הכסף מצד שני ("שירות P2P" או "P2P").

לתשומת הלב, יתכן והשירותים (כולם או חלקם) יוגבלו בסכומים ו/או בהגבלות ו/או תנאים נוספים, כפי שייקבעו מפעם לפעם על ידי הבנק כמפורט בתנאי השימוש.

פרטים נוספים על שירות P2P ושירותים נוספים המוצעים ב bit ניתן למצוא בתנאי השימוש המלאים מטה.

הסכמה לתנאי השימוש וביצוע תהליך רישום מלא ב- bit (הכולל, בין היתר, מסירת פרטים ונתונים הדרושים לבנק לצורך מתן השירותים ו/או לצורך עמידה בהוראות הדין החלות על הבנק), הינם תנאי לרישום ולשימוש בשירותים (בשירות P2P ובשירותים הנוספים).


שירות P2P ואופן השימוש בו
 1. לצורך קבלה או העברת כספים במסגרת שירות P2P, על המשתמש להוריד את האפליקציה למכשיר הטלפון החכם של המשתמש (התומך בשירות) ולבצע הרשמה לאפליקציה ולשירות P2P כמתואר בתנאי השימוש. לצורך קבלת שירות P2P, על המשתמש להזין פרטי חשבון בנק, חשבון עובר ושב (עו"ש) בלבד, בבעלותו המתנהל בתאגיד בנקאי בישראל (לצורך קבלת כספים) ו/או להזין פרטי כרטיס חיוב ישראלי על שמו (לצורך העברת כספים), לפי מהות העניין.
 2. לצורך שימוש בשירות P2P לשם העברת כספים לנמען אליו המשתמש מעוניין להעביר את הכספים, על המשתמש לשלוח בקשת העברת כספים באמצעות האפליקציה לנמען (על ידי בחירת זהות הנמען מתוך רשימת אנשי הקשר של המשתמש או על ידי הזנת מספר הטלפון של הנמען או על ידי סריקת קוד QR, ולאחר מכן להזין סיסמה אישית שהוגדרה על ידי המשתמש או אמצעי זיהוי ביומטרי (כגון טביעת אצבע) שהוגדר מול המכשיר הנייד התומך. על הנמען לאשר את קבלת הכספים באפליקציה על מנת לקבל לחשבונו את הכספים שהמשתמש (מעביר הבקשה) מעוניין להעביר לו. במידה שהנמען אינו משתמש באפליקציה, יהיה עליו להוריד את האפליקציה, להירשם ולהצטרף לשירות P2P כמתואר לעיל.
 3. לצורך קבלת כספים במסגרת שירות P2P לחשבון הבנק בבעלות המשתמש, על המשתמש להקפיד הקפדה יתרה בהזנת פרטי חשבון בנק כאמור ולעקוב אחר קבלת זיכויים לחשבון. בנוסף, בעת שליחת תשלום, השולח יוודא כי מספר הטלפון אליו מועבר הכסף הנו מספר טלפון אמיתי תקף ומשויך לאדם אליו הוא מבקש להעביר את הכספים. לעניין זה יראו במספר חשבון הבנק כאמור ו/או במספר הטלפון כאמור (לפי העניין והקשר הדברים) "קוד זיהוי ייחודי" כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019.
 4. אם המשתמש התעלם או לא אישר את בקשת העברת הכספים בפרק הזמן שהוגדר בבקשה או דחה את בקשת העברת הכספים, כרטיס החיוב של שולח בקשת התשלום (המשלם) לא יחויב וחשבון הנמען (מקבל הבקשה) לא יזוכה.
 5. הסכמה לאימות הצהרת המשתמש בדבר חשבון בבעלותו וויתור על סודיות בנקאית.

  לצורך אימות בעלות המשתמש בחשבון ולטובת מתן השירותים ב-bit, המשתמש מסכים לאימות הצהרת המשתמש בדבר חשבון בבעלותו המתנהל בבנק האחר, ומוותר על סודיות בנקאית ומאשר לבנק לפנות, לרבות באמצעות מס"ב, אל התאגיד הבנקאי הישראלי בו מסר שמתנהל חשבונו ("הבנק האחר"), ולמסור לו את מספר תעודת הזהות וכן את פרטי חשבון הבנק, כפי שאלה נמסרו ו/או ימסרו ו/או יעודכנו על ידיו באפליקציה, בבקשה לאימות תקינות הצהרתו בדבר חשבון שבבעלותו המתנהל בבנק האחר, וזאת לצורך מתן השירותים בהתאם לדרישות החוק.

  המשתמש מוותר ומשחרר את הבנק ואת הבנק האחר מחובת השמירה על סודיות בנקאית ו/או כל חובת סודיות על פי כל דין ונותן/ת את הסכמתו לבנק למסור למס"ב ו/או לבנק האחר את מספר תעודת זהות ופרטי חשבון הבנק שמסר ו/או עדכן באפליקציה, וכן נותן את הסכמתו כאמור לבנק האחר כאמור להשיב לפניית הבנק והכל למטרת ביצוע בדיקת תקינות הצהרתו האמורה לעיל ולמתן השירותים באפליקציה.


שירות P2P – העברה וקבלת כספים בקבוצה
 1. במסגרת שירות ה P2P ניתן להעביר ולקבל כספים גם בקבוצה. הכספים שיאספו על ידי חברי הקבוצה ("נמענים") יועברו לחשבון הבנק שהזין יוזם הקבוצה באפליקציה.
 2. יוזם הקבוצה יוכל באמצעות האפליקציה ומכשירו, ליצור ולשלוח בקשת הצטרפות לקבוצה באמצעות שליחת הודעות SMS ו/או באמצעות אפליקציות צד שלישי. נמען שנענה להזמנה, יצורף לקבוצה ויהפוך חבר בה ופרטיו יהיו חשופים לחברי הקבוצה.

הגבלת סכומי כספים בשירות P2P:

העברת כספים: (א) סכום ההעברה המצטבר ליום מוגבל לסך של שלושת אלפים ושש מאות (3,600) ש"ח. על אף האמור, החל מביצוע ההעברה הראשונה שלאחר הרישום לשירות ולמשך 24 שעות, סכום ההעברה המצטבר יעמוד על אלף (1,000) ש"ח; (ב) סכום ההעברה החודשית המצטבר בחודש קלנדרי מוגבל לסך של שמונת אלפים ושלוש מאות (8,300) ש"ח.

קבלת כספים: הסכום אותו ניתן לקבל במסגרת שירות P2P בשנה קלנדרית מוגבל לסך חמישים אלף (50,000) ש"ח לרבות כספים שיתקבלו במסגרת איסוף בקבוצה.

משתמש שחרג ממגבלת העברות כספים ו/או קבלת כספים בשירות P2P לא יוכל לבצע העברה נוספת ו/או לאשר קבלת כספים נוספים עד למועד בו הסתיימה ההגבלה (יומית, חודשית או שנתית) לפי מהות העניין.

סכומים אלו עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעת הבנק.


המועדים הרלוונטיים במסגרת שירות P2P
 1. בעת מתן הוראה להעברת כספים בשירות P2P, כרטיס החיוב של מעביר הבקשה לא יחויב באופן מידי, אלא רק לאחר אישור קבלת הכסף ע"י הנמען (מקבל בקשת העברת הכספים).
 2. זיכוי חשבונו של הנמען (מקבל הבקשה להעברת כספים) יתבצע עד לתום יום העסקים העוקב ליום העסקים שבו אישר את קבלת הכספים. אם הנמען אישר את בקשת הכספים במועד שאינו 'יום עסקים' או במועד שלאחר סיום יום העסקים, יראו את אישור הנמען כאילו ניתן ביום העסקים הראשון לאחר אותו מועד.
 3. לא ניתן לבטל או לשנות עסקה שבוצעה באמצעות שירות P2P.

"יום עסקים" – כל יום למעט הימים שנקבעו על-ידי המפקח על הבנקים כימים שאינם ימי עסקים בנקאיים והם: יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב, וכן למעט כל יום אחר שייקבע על-ידי המפקח על הבנקים, או על פי כל דין, כיום שאינו יום עסקים בנקאי.

"סיום יום עסקים" – בשעה 18:30 בכל יום עסקים ובשעה 14:00 בימי שישי וערב יום המוחרג בהגדרה "יום עסקים" למעט ערב יום שבתון, ערב פורים, ערב תשעה באב והיום שקדם לערב יום כיפור או בשעות אחרות אשר ייקבעו על ידי המפקח על הבנקים או אשר ייקבעו על פי כל דין.


"רכיב חיוני" בשירות P2P

"רכיב חיוני" הינו רכיב באמצעי התשלום שהינו ייחודי למשתמש, או צירוף של רכיבים כאמור, באמצעותו יכול המשתמש לתת הוראות תשלום בשירות P2P, והכל כפי שייקבע על ידי הבנק מעת לעת.

נכון למועד זה, הרכיב החיוני באפליקציה הינו אחד מהפריטים הבאים, או צירוף שלהם: המכשיר התומך, הסיסמה האישית שהוגדרה על ידי המשתמש או אמצעי זיהוי ביומטרי שהוגדר מול המכשיר הנייד התומך (כגון טביעת אצבע), ולרבות קוד אימות שישלח בתהליך הרישום, לפי העניין, אותם המשתמש יתבקש להזין באפליקציה או לבצע מול מכשירו לצורך ביצוע הוראת תשלום באפליקציה.


הסיכונים העיקריים הכרוכים בשירות
 1. שימוש באפליקציה ובשירותים כרוך בסיכונים שונים הנובעים, בין היתר, מאופי אמצעי התשלום ואופן השימוש בו, כגון הסיכונים הייחודים שנובעים מקווי התקשרות ומהמערכת שבאמצעותה מופעל הטלפון הנייד ועל גביו מותקנת האפליקציה וכגון סיכונים הנובעים מאובדן או גניבה של רכיב חיוני באמצעי התשלום כגון מכשיר הטלפון החכם ו/או אמצעי הזיהוי באפליקציה.
 2. על המשתמש לשמור בסודיות על פרטי הגישה לאפליקציה (ועל "רכיבים חיוניים" אחרים לשימוש באפליקציה) שבאמצעותם יעשה שימוש, בנפרד ובאופן שהוא בלתי נגיש לאחרים, ולא לגלות ו/או למסור לאחר, לרבות לא לגורם שמזהה עצמו כנציג הבנק. בכלל זה, על המשתמש לשמור בסודיות את קוד אימות שהבנק ישלח למספר הטלפון הנייד ו/או לכתובת הדואר האלקטרונית שמסר לבנק. יש לפעול בהתאם להנחיות שימסרו על ידי הבנק, מעת לעת, בכל הנוגע להפקת רכיבים חיוניים כאמור, החלפתם ושמירתם.
 3. בכל מקרה בו מכשיר המשתמש אינו מוגן בקוד או יימסר לצד שלישי, המכשיר והאפליקציה עלולים להיות חשופים לשימושים של צדדים שלישיים שאינם מורשים לכך, לרבות צפייה במידע וביצוע פעולות. למען ושימוש בלתי מורשה במכשיר ובאפליקציה, מומלץ להגן על המכשיר בקוד ולא לאפשר לצד שלישי להשתמש במכשיר.

גניבה או אובדן של רכיב חיוני או שימוש לרעה באפליקציה

במקרה של גניבה או אובדן של "רכיב חיוני" (כהגדרתו למעלה), או שימוש לרעה בשירות P2P על ידי מי שאינו זכאי לכך, על המשתמש להודיע על כך לבנק מיד, בעל פה, בטלפון 6428*, בכתב או בכל דרך אחרת והכל כפי שהבנק יודיע מעת לעת. המשתמש לא יהיה אחראי לשימוש לרעה שנעשה לאחר מסירת הודעה כאמור, זאת למעט במקרה בו פעל בכוונת מרמה.

הבנק יהיה רשאי לחייב את המשתמש בגין כל תשלום באפליקציה, שנעשה בתקופה שבין המועד שבו נודע למשתמש, או למי מטעמו, על הגניבה, האובדן או השימוש לרעה באפליקציה, עד מועד מסירת ההודעה, וזאת בהתאם למגבלת האחריות הקבועה בדין ולמפורט בתנאי השימוש באפליקציה. בנוסף, חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 קובע, כי בנסיבות שבהן השימוש לרעה נעשה לאחר שהמשלם העמיד רכיב חיוני באמצעי התשלום לרשותו של אדם אחר, עשוי המשתמש להיות אחראי לשימוש לרעה לפני שנמסרה הודעה כאמור, בלא שתוגבל אחריותו כאמור לעיל.


אחריות הבנק
 1. הבנק אינו אחראי ולא יוחזק כמי שידע או שהיה עליו לדעת לגבי עסקת היסוד אשר לגביה נשלח התשלום או בקשת התשלום באמצעות שירות P2P ו/או למוצר או לשירות נשוא עסקת היסוד כאמור.
 2. הבנק לא יהיה אחראי לכל נזק או הוצאה שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו, בשל פגם בביצוע פעולת תשלום, שנגרם בשל מעשה או מחדל של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או של נותן שירותי תשלום אחר. אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין לרבות הוראות חוק שירותי תשלום.

עמלות ועלויות צדדים שלישיים
 1. האפליקציה והשירותים המוצעים בה (לרבות שירות P2P) נכון למועד זה הינם ללא תשלום. הבנק שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלום או עמלה בגין השימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים בה בשיעורים ובמועדים שיהיו קבועים בתעריפון הבנק בכפוף לכל דין.
 2. לתשומת הלב - ייתכן שמנפיק כרטיס החיוב אשר הוזן על ידי המשתמש לצורך חיובים באפליקציה כמו גם הבנק אצלו מנוהל החשבון המזוכה (בו יתקבל הכסף) עשויים לגבות עמלות ותשלומים בגין השימוש בכרטיס החיוב וזיכוי החשבון המזוכה, לפי העניין, וזאת בהתאם לתעריפים המוסכמים בינם לבין המשתמש.
 3. הבנק לא יישא בכל תשלום שהמשתמש ישלם לגורמים אלו וכל צד אחר, בקשר עם השימוש באפליקציה והשירותים או בכלל.

זכות הבנק שלא לבצע הוראות מסוימות

הבנק רשאי לסרב לבצע פעולות תשלום באמצעות השירות, לדחות או לעכב את ביצוען, לבצען באופן חלקי או להגבילן מטעמים סבירים והכל בהתאם להוראות הדין וכמפורט בתנאי השימוש.


תקופת התקשרות, סיום והקפאת השימוש באפליקציה ובשירותים
 1. ההתקשרות בתוקף עד לסיומה על ידי המשתמש או הבנק בהתאם לתנאי השימוש ועל פי כל דין.
 2. סיום השירות על ידי המשתמש: משתמש יוכל לסיים את השירות בכל עת על ידי מחיקת הפרופיל האישי באפליקציה באמצעות שימוש בכלים הזמינים באפליקציה.
 3. סיום השירות ביוזמת הבנק: הבנק יהיה רשאי, בכל עת, לסיים את השירות על ידי מתן הודעה בכתב של 45 ימים מראש למשתמש. על אף האמור לעיל, הבנק לא יהיה מחויב במתן הודעה מוקדמת כאמור, אם התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות סיום השירות באופן מידי.
 4. הקפאה זמנית של השימוש באפליקציה ביוזמת המשתמש: יש לפנות למוקד שירות הלקוחות ב6428*.
 5. הקפאה של השימוש באפליקציה ביוזמת הבנק: הבנק יהיה רשאי להקפיא את אפשרות השימוש באפליקציה, אם הדבר נדרש בהתאם להוראות כל דין או מטעמים סבירים אחרים.

 6. פרשנות

  האמור במסמך זה הוא תמצית בלבד שאינה באה להשלים את האמור בתנאים השימוש באפליקציית bit. בכל סתירה בין האמור בתמצית זו לבין האמור בתנאי השימוש, יחול האמור בתנאי השימוש.

------------------------------------------

תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות באפליקציית bit

 1. אפליקציית bit
  1. אפליקציית bit ("האפליקציה") של בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") מספקת שירות קל נוח ומהיר באמצעות מכשיר סלולארי ("המכשיר") של המשתמש:
   1. להעברה, קבלה או בקשה של כספים בין אנשים (בין אם ביחס להעברה בין בודדים או בקבוצות, ובין אם בתמורה עבור שירות או נכס ובין שלא), או קבלת כספים מגופים שונים, באמצעות חיוב כרטיס החיוב של שולח הכסף מצד אחד וזיכוי חשבון הבנק של מקבל הכסף מצד שני ("P2P");
   2. לביצוע תשלום בבתי עסק בין אם באמצעות:
    (1) כפתור ייעודי בערוצי רכישה מקוונים של בית העסק (“bitcom”);
    (2)
    באמצעות סריקת קוד QR
     ("QR");
    (3) הזמנת מט"ח בטרמינל בבנק הפועלים - תשלום באמצעות bitcom ("הזמנת מט"ח בטרמינל") כפי ששירות זה מתואר בהרחבה בסעיף ‏6.4.4 ‏6.6 להלן; (4) שירות תשלום מהיר בבתי עסק באמצעות bit ("תשלום מהיר") כפי ששירות זה מתואר בהרחבה סעיף ‎6.5 להלן. וכן (5) שירות תשלום שוברים באמצעות אפליקציית bit ("תשלום שוברים") כפי ששירות זה מתואר בהרחבה בסעיף 6.6 להלן.
   3. (P2P יחד עם QR יחד עם bitcom, יחד עם תשלום מהיר, יחד עם הזמנת מט"ח בטרמינל ויחד עם תשלום שוברים: "השירות" או "השירותים").
  2. תנאי השימוש באפליקציה או בכל שירות אחר מטעם הבנק המקושר לאפליקציה עשויים להשתנות מעת לעת, כאשר תנאי השימוש הקובעים בעת שימוש באפליקציה הם תנאי השימוש העדכניים המפורסמים באותה עת, והכל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין ("תנאי השימוש").
  3. הוראות תנאי שימוש אלו יחולו בהתאמה ביחס לשירותים הכלולים באפליקציה אליהם נרשם המשתמש ו/או שהמשתמש עושה בהם שימוש.
 2. רישום והצטרפות לאפליקציה ולשירותים.
  1. הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן, הינה תנאי לשימוש באפליקציה ובשירותים.
   בעת הצטרפות המשתמש לאפליקציה ולשירות, המשתמש יתבקש להירשם לקבלת השירותים המוצעים בהתאם להוראות החוק, וכן לשם יצירת פרופיל אישי. הפרופיל האישי יוגדר ויזוהה, באמצעות מספר הטלפון עמו נרשם המשתמש לאפליקציה ומספר תעודת הזהות שמסר המשתמש ("הפרופיל האישי").
  2. כל משתמש רשאי ליצור ו/או לעשות שימוש בפרופיל אישי אחד. למעט במקרים בהם הבנק הגדיר ו/או התיר אחרת.
  3. המשתמש, בהיותו מקבל השירות, יתבקש לספק פרטים ונתונים הדרושים לבנק לצורך מתן השירותים ו/או לצורך עמידה בהוראות הדין החלות עליו, כגון, אך לא רק: שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות, תאריך לידה, מין, מען, פרטי כרטיס חיוב שהונפק על שמו על ידי תאגיד בנקאי ישראלי או חברת כרטיסי אשראי בישראל, מספר חשבון בנק, עובר ושב (עו"ש) בלבד, בבעלותו בתאגיד בנקאי ישראלי, מספר טלפון ישראלי נייד פעיל הנמצא בבעלותו, פרטי כתובת דואר אלקטרוני פעילה שבשימושו האישי, שבאפשרותו לגשת אליה. כן, המשתמש יתבקש להצהיר ולמסור לבנק האם השירות באפליקציה ניתן לו למטרה עסקית או למטרה שאינה עסקית. בעת הרישום על המשתמש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.
   "כרטיס חיוב" – כרטיס אשראי, כרטיס חיוב מיידי ו/או כרטיס חיוב אחר בהתאם לשיקול דעת הבנק, ובלבד שהונפק על ידי תאגיד בנקאי בישראל או חברות כרטיסי אשראי בישראל.
  4. מובהר כי ללא מסירת הפרטים והנתונים הדרושים לבנק כאמור, החל מיום 15.1.23 לא יתאפשר מתן השירותים באפליקציה, כולם או חלקם.
  5. במידת הצורך ולפי שיקול דעת הבנק, המשתמש יתבקש להציג מסמכי זיהוי המאמתים את איזה מהפרטים והנתונים שנמסרו על ידו כאמור. יצוין, כי הבנק רשאי לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
  6. בנוסף על האמור בסעיף 2.5 לעיל, בין היתר לצורך מתן השירותים בהתאם להוראות החוק ואבטחת השימוש בשירותים ובאפליקציה, הבנק יפעל לוודא את תקינות הצהרות המשתמש בדבר בעלותו בחשבון הבנק ו/או בכרטיס חיוב, לפי העניין כמפורט להלן ("הצהרות המשתמש").
   לשם כך, הבנק יפעל לוודא, לרבות באמצעות ממשק ממוכן, שמספר תעודת הזהות שמסר המשתמש, תואם למספר תעודת הזהות הרשום אצל החברה המתפעלת את כרטיס החיוב שהזין המשתמש ל bit. וידוא הצהרת המשתמש בדבר בעלותו בכרטיס חיוב כאמור, ייעשה בכל מקרה של הוספת כרטיס חיוב או שינוי בפרטי כרטיס חיוב שיימסרו על ידי המשתמש.
   בנוסף, הבנק יפעל לוודא את תקינות הצהרת המשתמש בדבר בעלותו בחשבון המתנהל בתאגיד בנקאי ישראלי אחר ("הבנק האחר") אל מול הבנק האחר, לרבות באמצעות מרכז סליקה בנקאי בע"מ ("מס"ב"), ולוודא כי מספר תעודת הזהות ופרטי החשבון שהמשתמש מסר תואמים למספר תעודת הזהות ופרטי החשבון הרשומים בבנק האחר, והכל בכפוף להסכמת המשתמש לאימות הצהרתו כאמור ולוויתור על סודיות בנקאית לרבות כאמור וכמפורט בסעיף ‏3 להלן. במידה שהמשתמש מסר כי חשבונו מנוהל בבנק, הבנק יבחן בין היתר את רישומי הבנק לצורך וידוא הצהרת המשתמש כאמור. וידוא תקינות הצהרת המשתמש בדבר בעלותו בחשבון כאמור לעיל ולהלן, ייעשה בכל מקרה של הוספה או שינוי בפרטי חשבון הבנק שנמסרו על ידו.
  7. לצורך הליך אימות הצהרות המשתמש בדבר בעלותו בחשבון הבנק האחר כאמור, המשתמש יתבקש להזין לאפליקציה פרטי כרטיס חיוב על שמו שהונפק על ידי תאגיד בנקאי ישראלי כחלק מתהליך אימות הצהרות המשתמש וכתנאי להשלמתו, וזאת במידה שפרטי כרטיס חיוב כאמור לא הוזנו על ידי המשתמש באפליקציה.
   מובהר, כי הזנת פרטי כרטיס חיוב לאפליקציה לצורך אימות הצהרות המשתמש כאמור תוכל גם לשמש את המשתמש לצורך ביצוע העברות כספים ותשלומים לבתי עסק באמצעות איזה מהשירותים המוצעים באפליקציה המצריכים כרטיס חיוב. אין הדבר מחייב את המשתמש לעשות שימוש כאמור באיזה מהשירותים המוצעים באפליקציה המצריכים כרטיס חיוב, ובאפשרותו למחוק בכל עת את פרטי כרטיס החיוב שהוזנו לאפליקציה (ובכלל זה פרטי כרטיס חיוב שהוזנו במסגרת תהליך אימות ההצהרות כאמור לעיל) וזאת באזור 'הכרטיסים שלי' בתפריט אפליקציה.
  8. במידה שלא התאפשר לבנק לאמת את הצהרות המשתמש כאמור בסמוך למסירת הפרטים על ידי המשתמש או במידה שהבנק ימצא כי איזה מהצהרות המשתמש אינן נכונות, עשוי המשתמש להתבקש לספק לבנק מידע או נתונים נוספים להשלמת אימות הצהרותיו, ויתכן שחלק או כלל השירותים המוצעים באפליקציה יחסמו ו/או יוקפאו ו/או יוגבלו בהתאם לשיקול דעת הבנק וזאת עד למועד בו יאומתו הצהרות המשתמש כאמור בהצלחה.
   יצוין, כי עד להשלמת אימות הצהרת המשתמש בדבר בעלותו בחשבון כאמור, יוגבל הסכום אותו המשתמש יוכל לקבל באמצעות שירות ה- P2P (לרבות קבלת כספים במסגרת איסוף כספים בקבוצה) עד לסך מצטבר של 5,000 ₪. מובהר כי מגבלות אלה לרבות מספר הצהרות המשתמש כאמור והסכומים הנזכרים לעיל עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת.
  9. במידה שהבנק יחשוד ו/או ימצא, לפי הבנתו ושיקול דעתו, כי הפרטים והנתונים שנמסרו על ידי המשתמש שגויים ו/או איזה מהצהרות המשתמש אינן נכונות (בכלל זה כי כרטיס/י החיוב שנמסרו על ידי המשתמש ו/או כי פרטי החשבון שנמסרו והוצהרו על ידי המשתמש ככאלה בבעלותו אינם על שמו ו/או בבעלותו ו/או הקשורים אליו) השימוש באפליקציה ובשירותים (כולם או חלקם) יכול ויוקפא באופן מיידי או במועד עליו יחליט הבנק והכל לפי שיקול דעת הבנק. באפשרות המשתמש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של bit בטלפון 6428* בשעות הפעילות להסדרת עניינו.
  10. התקשרות בתוקף עד לסיומה על ידי המשתמש כמפורט בסעיף ‏21 להלן או עד לסיומה על ידי הבנק כמפורט בסעיף ‏20 להלן ועל פי כל דין.
 3. הסכמה לאימות הצהרת המשתמש בדבר חשבון בבעלותו וויתור על סודיות בנקאית
  1. המשתמש מסכים לאימות הצהרת המשתמש בדבר חשבון בבעלותו המתנהל בבנק האחר, ומוותר על סודיות בנקאית ומאשר לבנק לפנות, לרבות באמצעות מס"ב, אל התאגיד הבנקאי הישראלי בו מסר שמתנהל חשבונו ("הבנק האחר"), ולמסור לו את מספר תעודת הזהות וכן את פרטי חשבון הבנק, כפי שאלה נמסרו ו/או ימסרו /או יעודכנו על ידיו באפליקציה, בבקשה לאימות תקינות הצהרתו בדבר חשבון שבבעלותו המתנהל בבנק האחר, וזאת לצורך מתן השירותים בהתאם לדרישות החוק.
  2. המשתמש מוותר ומשחרר את הבנק ואת הבנק האחר מחובת השמירה על סודיות בנקאית ו/או כל חובת סודיות על פי כל דין ונותן/ת את הסכמתו לבנק למסור למס"ב ו/או לבנק האחר את מספר תעודת זהות ופרטי חשבון הבנק שמסר ו/או עדכן באפליקציה, וכן נותן את הסכמתו כאמור לבנק האחר כאמור להשיב לפניית הבנק והכל למטרת ביצוע בדיקת תקינות הצהרתו האמורה לעיל ולמתן השירותים באפליקציה.
  3. הבנק יקבל מהבנק האחר, לרבות באמצעות מס"ב, מידע אודות המשתמש לרבות בדבר אימות בעלותו של המשתמש בחשבון הבנק שנמסר על ידו. מובהר, כי באפשרות הבנק האחר לא להשיב לבקשת הבנק כאמור או להשיב לפי שיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי תשובת הבנק האחר תקפה רק למועד בו היא ניתנה, והבנק האחר אינו אחראי על המידע שיועבר ויימסר על ידו לבנק, לרבות באמצעות מס"ב, ועל השימוש שהבנק יעשה בו, ובכלל זה לדרך בה המידע נשמר ע"י הבנק.
   מובהר כי באפשרות המשתמש לחזור בו מהסכמתו לבנק כאמור לעיל, בכל עת על ידי פנייה למוקד שירות הלקוחות של bit בטלפון 6428* בשעות הפעילות. תשומת הלב, כי מחיקת האפליקציה על ידי המשתמש מהמכשיר אינה מחליפה את הצורך בפניית המשתמש למוקד שירות הלקוחות לצורך חזרה מהסכמה כאמור. יצוין, כי במידה שבקשת הבנק לאימות הצהרת המשתמש כאמור כבר הועברה למס"ב ו/או לבנק האחר, לא יתאפשר לעצור את הבקשה ואת מסירת המידע על ידי הבנק ו/או הבנק האחר כאמור.
  4. מובהר, כי חזרה מהסכמת המשתמש כאמור עלולה לפגוע ביכולת המשתמש ליהנות משירותי האפליקציה באופן מלא ומיטבי. כך למשל, חזרה מהסכמת המשתמש כאמור, עלולה לפגוע ביכולת המשתמש להוסיף ו/או לעדכן פרטי חשבון בנק לזיכוי באפליקציה, והמשתמש יידרש למסור את הסכמתו מחדש כמפורט בסעיף זה לעיל. לשם כך, באפשרות המשתמש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של bit בטלפון 6428* בשעות הפעילות לצורך הסדרת העניין.
 4. הוראות כלליות ביחס לשימוש באפליקציה ובשירות
  1. ניתן להזין יותר מכרטיס חיוב אחד לאפליקציה (מספר כרטיסי החיוב שניתן להזין לאפליקציה עשוי להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתו של הבנק), ובלבד שכרטיס זה מצוי בידי המשתמש והונפק על שמו ע"י תאגיד בנקאי ישראלי או חברת כרטיסי אשראי בישראל. במקום בו המשתמש בוחר להזין יותר מכרטיס חיוב אחד לאפליקציה, המשתמש יצטרך לבחור את הכרטיס שישמש אותו בתור "הכרטיס הראשי" לקבלת השירותים באפליקציה. הכרטיס הראשי יהווה את כרטיס ברירת המחדל לשימוש בשירותים שמוצעים באפליקציה, בכפוף לכך כי הכרטיס הנבחר תומך בשירותים השונים כמפורט בתנאי שימוש אלו. אם הוזן כרטיס חיוב אחד בלבד, הוא יהווה את הכרטיס הראשי מבלי שהמשתמש יצטרך להגדירו ככזה. המשתמש יכול לעדכן או לשנות בכל עת את כרטיס החיוב שישמש בתור "הכרטיס הראשי" באפליקציה.
   מובהר כי במקרה בו משתמש ינפיק כרטיס CarrefourClub, פרטי כרטיס ה- CarrefourClub יוגדרו אוטומטית בתור הכרטיס הראשי לצורך שימוש בשירותי האפליקציה , אלא אם המשתמש יבחר אחרת. לפרטים נוספים ביחס לכרטיס CarrefourClub ראו סעיף‏7 ‏8 לתנאי שימוש אלו להלן.
  2. על מנת שתוכל ליהנות ממלוא השירותים המפורטים בתנאי שימוש אלו ו/או המוצעים באפליקציה (כמפורט ובכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה ובאפליקציה), ייתכן שתצטרך לעדכן את גרסת האפליקציה לגרסה העדכנית ביותר הזמינה להורדה.
  3. לידיעתך, כי השם עמו בחרת להירשם לאפליקציה, הינו השם שישמש אותך גם בעת שליחה וקבלה של בקשות תשלום ממשתמשים אחרים, ובהתאם משתמשים אחרים עשויים לקבלו באמצעים שונים.
   במסגרת זו, עם שליחת בקשה לתשלום לנמען, בין אם מדובר בנמען שברשימת אנשי הקשר שלך או לא, הנמען יקבל הודעה על קבלת הבקשה לתשלום הכוללת גם את שמך, כפי שהוזן על ידך באפליקציה. כמו כן, משתמשי bit שיעבירו אליך כספים באפליקציה יקבלו הודעה על העברת כספים אליך הכוללת את השם עמו בחרת להירשם לאפליקציה, בין אם אתה מופיע כאיש קשר ברשימת אנשי הקשר של מעביר הכספים, ובין אם לאו.
  4. מידע וגישה לנתונים ממכשירך. בנוסף, לצורך השימוש באפליקציה ובשירות, עם הורדת האפליקציה (החל מגרסה 5.13) תתבקש לאשר לאפליקציה גישה לספר הטלפונים שלך, לאחסון המכשיר, למצלמה שבמכשיר, לשירות הנוטיפיקציות (התראות). אנו אוספים מידע על המכשיר ממנו מתבצע הרישום לאפליקציה, למשל סוג ודגם הטלפון הסלולרי, סוג מערכת ההפעלה וגרסתה וכתובת IP. אנו עשויים לאסוף גם מידע אגב מתן הרשאות גישה שתתבקש להעניק באמצעות מכשירך במועד הרישום לאפליקציה ובמהלך השימוש בה וזאת, בין היתר, לצורכי מתן השירותים באפליקציה ו/או לצרכי אבטחת המשך השימוש באפליקציה ו/או לצרכי ניתוח, פילוח ומידע סטטיסטי שנועד לצרכי שיפור השירות באפליקציה. הכל, בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות באפליקציה כמפורט בתנאי שימוש אלו.
   תוכל לנהל חלק מהרשאות הגישה כרצונך, בין אם באמצעות האפליקציה ו/או ההגדרות שבמכשיר שברשותך, אולם דע כי חסימת הרשאות מסוימות עלולה לפגוע ביכולת להשתמש באפליקציה ו/או לפגוע ביכולתך ליהנות משירותיה באופן המקסימלי. להלן פירוט ההרשאות וההשלכות של ביטולן על השימוש באפליקציה (החל מגרסה 5.13):
   1. גישה לספר הטלפונים: נדרשת על מנת לאפשר העברת כספים לאנשי הקשר שלך. ללא גישה זו לא ניתן לעשות שימוש באפליקציה.
   2. גישה לאחסון המכשיר: נדרשת על מנת לאפשר שמירת קבצים המשמשים את האפליקציה בעת פעולתה, ללא הרשאה זו לא ניתן לעשות שימוש באפליקציה. משתמש המעוניין לחסום הרשאה זו יכול למחוק את האפליקציה מהמכשיר.
   3. הרשאה למצלמה: נדרשת על מנת להוסיף תמונת לפרופיל המשתמש ו/או לצורך סריקת קוד QR. ניתן לעשות שימוש באפליקציה ללא הרשאה זו.
   4. הרשאה למעקב אחר השימוש באפליקציה: נדרשת על מנת להתאים הצעות ומידע פרסומי בפלטפורמות פרסום שונות. ניתן לעשות שימוש באפליקציה ללא הרשאה זו.
  5. בנוסף על הרשאות המפורטות בסעיף ‏4.3 לעיל, עבור משתמשים שהתקינו גרסאות קודמות של האפליקציה (עד גרסה 5.13) ולא ביצעו 'התקנה מחדש' של האפליקציה במכשירם כמפורט בסעיף ‏6.7.3 להלן, קיימות גם ההרשאות הבאות:
   1. הרשאה לרכיב NFC (Near Field Communication): נדרשת על מנת לתקשר עם רכיב NFC במכשיר הנייד, לצורך ביצוע תשלום באמצעות שירות ארנק bit כמתואר בסעיף ‏6.7 להלן.
   2. הרשאה לרכיב Read phone state: נדרשת לצורך קריאת מצב המכשיר הנייד. מאפשרת גישה לנתונים סלולריים, התקשרות ו/או לניהול שיחות טלפון לצורת ביצוע תשלום באמצעות שירות ארנק bit כמתואר בסעיף ‏6.7 להלן .
   בשל סיום שירות ארנק bit, ההרשאות לרכיב NFC ו/או לרכיב Read phone state ("הרשאות הארנק") אינן נדרשות עוד לעצם השימוש באפליקציית bit. משתמש המעוניין למנוע ו/או לחסום גישה להרשאות אלו לאיסוף ו/או קבלת מידע ולשימוש בו באמצעות הרשאות אלו כאמור, יכול לבצע התקנה מחדש של האפליקציה בגרסה כמתואר בסעיף ‏6.7.3 להלן.
  6. בשימוש בשירות מתחייב המשתמש כי המכשיר באמצעותו מוגשת הבקשה לרישום, משמש את המשתמש באופן בלעדי, וכי הוא נמצא ברשות המשתמש דרך קבע ומוגן בקוד נעילה, הידוע רק למשתמש.
  7. בכל מקרה בו המכשיר אינו מוגן בקוד או נמסר לצד שלישי, המכשיר חשוף לשימושים של צדדים שלישיים שאינם מורשים לכך, לרבות צפייה במידע וביצוע פעולות. מעבר לכך, ללא נעילת המכשיר בקוד, ייתכן ולא תוכל להשתמש בכל השירותים שמוצעים באפליקציית bit במכשירים שהגישה אליהם אינה מוגנת באמצעי הזדהות. לכן, למען הגנה מפני חשיפת המידע שלך ושימוש בלתי מורשה במכשיר ובאפליקציה, מומלץ להגן על המכשיר בקוד ולא לאפשר לצד שלישי להשתמש במכשיר.
  8. כמו כן, במקרה של אובדן המכשיר או גניבתו, קיים סיכון כי מידע הנוגע לאפליקציה ולשימוש בשירות ייחשף לגורמים בלתי מורשים, וכי יעשה שימוש פוגע במכשיר ובאפליקציה בשמך. במקרים אלו יש לפנות ולדווח בהקדם לבנק בטלפון 6428* על מנת שהבנק יחסום את השימוש בפרטיך באפליקציה.
  9. הורדה ו/או שיתוף קבצי נתונים מאפליקציית bit. באפשרות המשתמש ליצור קובץ נתונים ממוכן של פעולות המוצגות במסגרת האפליקציה לתקופה מסוימת שתוגדר על ידו. מובהר כי קבצי נתונים אלו עלולים להכיל מידע אישי.
  10. כל מערכת ממוחשבת סובלת לעתים מתקלות ולפיכך בתהליך יצירת קבצים יתכנו שיבושים. על כן, פירוט הפעולות והמידע בקבצי הנתונים (כולם או חלקם) לא ישמשו אסמכתא.
  11. לצורך שימוש באפשרות זו, על המשתמש להגדיר תקופה רלבנטית, סוג קובץ נתונים מבוקש ולהזין סיסמה אישית שהוגדרה על ידו או אמצעי זיהוי ביומטרי.
  12. באפשרות המשתמש להוריד את קבצי הנתונים למכשירו הנייד. כן, באפשרותו לשתף קבצי נתונים אלו עם צדדים שלישיים (לרבות באמצעות האינטרנט) ו/או אפליקציות צד – שלישי ו/או לשמור קבצי נתונים בשיטות אחסון נוספות שלא על גבי המכשיר הנייד (כגון מחשב אישי, שירותי ענן ועוד). קבצי נתונים אלו נוצרים כשהם אינם מוגנים בסיסמא כלשהי, והצפייה בהם תתאפשר לכל גורם שתהיה לו גישה אליהם.
  13. מובהר כי ישנם סיכונים הגלומים בפעולות אלה, ומשכך על המשתמש לנקוט בשיקול דעת מתאים ובמשנה זהירות בעת הורדה ו/או שיתוף קבצי הנתונים.

   בכפוף להוראות כל דין, הבנק לא יהיה אחראי לכל נזק או הוצאה שיגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו בשל השימוש שיעשה באפשרות הורדה ו/או שיתוף קבצי נתונים מאפליקציית bit ו/או באיזה מקבצי הנתונים.

  14. הזכות לעשות שימוש בשירות דרך האפליקציה היא אישית והמשתמש אינו רשאי לאפשר, להסמיך או להרשות לאחר להשתמש בה באמצעות מכשיר הטלפון או פרטיו של המשתמש.
  15. התחזות לכל אדם, גוף או תאגיד ולכל יישות אחרת במסגרת השימוש באפליקציה ובשירות אסורים בהחלט.
  16. המשתמש יוודא כי הפרטים המוזנים על ידו לאפליקציה הם נכונים ומדויקים. אם ימסרו פרטים שאינם מדויקים או אינם נכונים, הבנק יהיה רשאי לפעול להקפיא או לסיום השימוש באפליקציה כמפורט בסעיף 20 להלן, וכן לחייב את מוסר הפרטים בגין נזקים שייגרמו לבנק, למשתמשים אחרים ולצדדים אחרים כתוצאה מפרטיים שגויים אלו.
  17. השימוש באפליקציה ובשירות ייעשה על פי דין בתום לב ובדרך מקובלת.
  18. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באפליקציה לשם העברה של כסף, רכישה או תשלום עבור כל עסקה, מוצר או שירות אשר הנם בניגוד לדין (כגון הימורים ומשחקים אסורים) או לתקנת הציבור - משתמש העובר על איסור זה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ומתחייב לשפות את הבנק בגין כל נזק שייגרם לבנק כתוצאה מפעולות אלו.
  19. על המשתמש לשמור בסודיות על פרטי הגישה לאפליקציית bit (ועל "רכיבים חיוניים" אחרים לשימוש באפליקציה) אשר הוא עושה בהם שימוש במסגרת האפליקציה ולא לגלות ו/או למסור לאחר לרבות לא לגורם שמזהה עצמו כנציג הבנק. בכלל זה, על המשתמש לשמור בסודיות קוד אימות שהבנק ישלח למספר הטלפון הנייד ו/או לכתובת הדואר האלקטרונית שמסר המשתמש לבנק.
   בהסכם זה, "רכיב חיוני" – רכיב שהינו ייחודי למשתמש, או צירוף של רכיבים כאמור, באמצעותו יכול המשתמש לבצע פעולות באפליקציה, והכל כפי שייקבע על ידי הבנק מעת לעת. במועד זה, הרכיב החיוני באפליקציה הינו, המכשיר התומך, הסיסמה האישית שהוגדרה על ידי המשתמש כאמור או אמצעי זיהוי ביומטרי שהוגדר מול המכשיר הנייד התומך (כגון טביעת אצבע של המשתמש), ולרבות קוד אימות שישלח בתהליך הרישום ו/או במסגרת השימוש בשירותים, לפי העניין.
  20. חל איסור על המשתמש או מי מטעמו: (1) להשתמש באפליקציה ו/או בשירות לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית, הנוגדת את תקנת הציבור, או לעשות באפליקציה ו/או בשירות כל שימוש לרעה או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועדה האפליקציה ו/או השירות; וגם (2) לשלוח דואר זבל, דבר פרסומת או דואר שיווקי אחר (spam) שלא על פי דין; וגם (3) לפגוע או לשבש את פעולת האפליקציה ו/או השירות; וגם (4) לעקוף את האמצעים בהם משתמש הבנק על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; וגם (5) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, לרבות ומבלי למעט, באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ואחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה; וגם (6) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת בקשר לאפליקציה כל וירוס (virus), תולעת (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה (spyware), נוזקה (malware), וכל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים העשויים להזיק או שנועדו להזיק לפעילות האפליקציה; וגם (7) להפר הוראות תנאי שימוש אלה.
  21. הבנק רשאי לפנות אל המשתמש בכל עת על מנת לברר כל פרט בנוגע לשימוש בקשר עם האפליקציה ו/או השירות; המשתמש ישתף פעולה עם הבנק ויספק לבנק כל מידע הנדרש לו בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או השירות.
  22. מידע נוסף על אבטחת המידע וכללי גלישה בטוחה ניתן למצוא בקישור הבא:

   אבטחת המידע וכללי גלישה בטוחה
 5. העברת וקבלת כספים באמצעות האפליקציה (P2P)
  1. כללי
   1. לצורך קבלת/העברת כספים במסגרת האפליקציה, ככל שמשתמש מעוניין לעשות שימוש בשירות ובאפליקציה, יהא עליו להוריד את האפליקציה למכשיר התומך שברשותו ולהצטרף לשירות על ידי ביצוע הרשמה כמתואר לעיל.
   2. השימוש בשירות לצורך העברת כספים למוטב בשירותי P2P הינו בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם ההנפקה של חברת כרטיסי החיוב שהנפיקה את כרטיס החיוב אותו המשתמש הזין לאפליקציה ועמו יעשה שימוש בשירותי ה-P2P ובהתאם לתנאים והמגבלות שבתנאי השימוש לעיל ולהלן.
   3. לצורך שימוש בשירות P2P לשם קבלת כספים, על המשתמש להזין פרטי חשבון בנק, עובר ושב (עו"ש) בלבד, הנמצא בבעלותו, המנוהל ע"י תאגיד בנקאי ישראלי. לפרטים נוספים אודות אימות הצהרת המשתמש בדבר חשבון בנק בבעלותו ר' סעיף ‏2.6 - ‏2.8 לעיל.
   4. על המשתמש להקפיד הקפדה יתרה בהזנת פרטי חשבון בנק כאמור ולעקוב אחר קבלת זיכויים לחשבון. הבנק יזכה את חשבון הבנק בהתאם לפרטים שהוזנו על ידי המשתמש כאמור, ולעניין זה יראו במספר חשבון הבנק כאמור "קוד זיהוי ייחודי", כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט, 2019. השימוש בשירות לצורך קבלת כספים כפוף להסדר בין המוטב לבין הבנק בו מתנהל חשבון הבנק.
   5. באפליקציה, ישלח הודעה באמצעות האפליקציה לנמען, כי הוא מעוניין להעביר לנמען כספים; על הנמען לאשר את ההודעה, על מנת לקבל את הכספים אותם המשתמש מבקש להעביר לו. נמען אשר אינו משתמש באפליקציה, יידרש להוריד את האפליקציה ולהצטרף לשירות. הכספים יועברו לחשבון הנמען, כפי שהוזן בעת שנרשם לשירות, עד לתום יום העסקים העוקב ליום העסקים שבו אישר הנמען את קבלת הכספים. אישר הנמען את קבלת הכספים במועד שאינו יום עסקים או לאחר סיום יום העסקים, יחשב אישור הנמען כאילו התקבל ביום העסקים הראשון שלאחר אותו מועד. אם הנמען התעלם או לא אישר את הודעת המשתמש בדבר העברת כספים בתוך פרק זמן שייקבע מעת לעת על ידי הבנק או לחילופין דחה את קבלת הכספים, חשבונו של הנמען (מקבל הבקשה) לא יזוכה וכרטיס החיוב של המשתמש (המשלם) לא יחויב.
   6. עם אישור או סירוב של קבלה או העברה של כספים באמצעות האפליקציה, המשתמשים יקבלו הודעות (לרבות הודעות SMS ו/או התראות push notification) עם פרטי הבקשה או סיומה (לרבות אישור או סירוב קבלת הבקשה על ידי הנמען).
   7. בקשת תשלום או דרישת תשלום אינן מהוות ראיה לקיומו של חוב בין הצדדים, ביצוע תשלום באמצעות האפליקציה לא ישמש ראיה לקיומו של חוב כלשהו ולא יוכל לשמש בבית משפט כראיה לקיומו של חוב אלא כראיה לביצוע תשלום בלבד
   8. לעניין סעיף זה –

    "יום עסקים" – כל יום למעט הימים שנקבעו על-ידי המפקח על הבנקים כימים שאינם ימי עסקים בנקאיים והם: יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב, וכן למעט כל יום אחר שייקבע על-ידי המפקח על הבנקים, או על פי כל דין, כיום שאינו יום עסקים בנקאי.

    "סיום יום עסקים" – בשעה 18:30 בכל יום עסקים ובשעה 14:00 בימי שישי וערב יום המוחרג מהגדרת "יום עסקים" למעט ערב יום שבתון, ערב פורים, ערב תשעה באב והיום שקדם לערב יום כיפור או בשעות אחרות אשר ייקבעו על ידי המפקח על הבנקים או אשר ייקבעו על פי כל דין.

   9. האפליקציה מאפשרת למשתמשים לקבל זיכויים כספיים מבתי עסק מסוימים איתם הבנק משתף פעולה. כך, במקרים בהם תהיה זכאי לקבל זיכוי כספי מבית עסק מסוים אתו הבנק משתף פעולה (למשל חברת ביטוח), בית העסק ישלח לך הודעה ובמסגרתה תוכל לבחור (באמצעות קישור שיצורף להודעת בית העסק) לקבל את הזיכוי הכספי שמגיע לך מבית העסק באמצעות האפליקציה.
  2. תפיסת מסגרת
   1. בעת מתן הוראת העברת הכספים במסגרת שירות P2P, כרטיס החיוב של שולח הכסף לא יחויב באופן מידי, אלא רק לאחר אישור העברת הסכום ע"י הנמען, סמוך למועד העברת הסכום על ידי חברת האשראי שהנפיקה את כרטיס החיוב ("המנפיקה"). בפרק הזמן שבין מתן הוראת העברת הכספים ועד לקבלת אישור הנמען כאמור – "תיתפס" מסגרת האשראי בחשבון כרטיס החיוב או בחשבון הבנק לפי העניין ו/או סוג הכרטיס.
   2. לאחר שהנמען יאשר את קבלת הכספים, יחויב חשבון כרטיס החיוב (או חשבון הבנק, בשימוש בכרטיס חיוב מיידי) של השולח באופן סופי. במידה שהנמען לא יאשר את קבלת הכספים, ידחה את קבלתם או שלא יגיב לבקשת העברת הכספים בחלוף פרק הזמן הנדרש לאישור כספים, תשוחרר מסגרת האשראי (או שתמחק הפעולה בחשבון הבנק, אם מדובר בשימוש בכרטיס חיוב מיידי), על ידי המנפיקה, וזאת לאחר לקבלת הודעת הדחייה מהנמען ובהתאם לזמן התגובה של המנפיקה.
  3. בקשת תשלום (P2P)
   1. המשתמש (יוזם הבקשה) ישלח לנמען, או לקבוצת נמענים (הודעה זהה לכלל חברי הקבוצה), בקשה לקבלת סכום כסף, ואם יאשר הנמען (אם אינו רשום לשירות, יזין את הפרטים הנדרשים לשם הצטרפות ותשלום) את הבקשה יועבר הסכום לחשבון הבנק של המבקש. בקשת תשלום לנמען תהיה זמינה לאישור על ידי הנמען למשך 72 שעות.
  4. תשלום באמצעות סריקת קוד QR בשירות P2P
   1. באפשרות המשתמש (מקבל הכסף) לייצר לעצמו באמצעות bit, קוד QR ייעודי, אשר ישמש (כקוד קבוע או זמני) את המשלם להעברת כספים במסגרת שירות P2P.
  5. העברת וקבלת כספים במסגרת קבוצה (P2P)
   1. משתמש שהוא היוזם של קבוצה לשם איסוף או העברה של כספים ("יוזם הקבוצה"), מתחייב לעשות שימוש בקבוצה ובכספים הנאספים למטרות חוקיות בלבד בהתאם לתנאי שימוש אלו.
   2. תשלומים יועברו על ידי חברי הקבוצה ("נמענים") לחשבון הבנק של יוזם הקבוצה, לפי הפרטים שהוזנו על ידו.
   3. יוזם הקבוצה יכול למשוך את הכספים שהצטברו בקבוצה, לחשבון הבנק שלו (בהתאם לפרטים שהוזנו על ידו) על ידי לחיצה על כפתור "העבר לחשבונך עכשיו" בכל שלב וטרם פקיעת תוקף הקבוצה כאמור בסעיף ‎5.5.6. ככל שיוזם הקבוצה לא ימשוך את הכספים כאמור ביוזמתו, הכספים יועברו לחשבון הבנק שלו בעת פקיעת תוקף הקבוצה כאמור בסעיף ‎5.5.6.
   4. יוזם הקבוצה יוכל באמצעות מכשירו, לייצא את בקשת ההצטרפות לקבוצה באמצעות משלוח מסרון SMS, או באמצעות אפליקציות צד-שלישי, בכפוף לקיום תנאי אותן אפליקציות צד-שלישי.
   5. נמען אשר נענה להזמנה יצורף לקבוצה ויהפוך לחבר בקבוצה. נמען אשר אינו רשום לשירות, יזין את הפרטים הנדרשים לשם הצטרפות לשירות והיענות להזמנה. הצטרפות לקבוצה מותנית בהסכמת חבר הקבוצה לתנאי שימוש אלו ולחשיפת פרטיו בפני יוזם הקבוצה ויתר חבריה.
   6. בקשה מאת יוזם הקבוצה תעמוד בתוקפה למשך אחד (1) עד שבעה (7) ימים ממועד שליחתה בהתאם לבחירת יוזם הקבוצה ("תקופת הבקשה"). בתקופת הבקשה חבר קבוצה יוכל לאשר או לדחות את התשלום ליוזם הקבוצה. אם חבר קבוצה דחה, או לחילופין לא אישר ולא דחה את בקשת התשלום עד לתום תקופת הבקשה, אותו חבר קבוצה לא יוכל לבצע את העברת הכספים.
   7. חבר קבוצה יוכל לפרוש מהקבוצה כל עוד לא שילם ליוזם הקבוצה או סרב לבקשת יוזם הקבוצה באפליקציה.
   8. הבנק אינו ולא יהיה אחראי: (1) לפעולותיו של יוזם קבוצה או חבר קבוצה - היוזמה להקמת קבוצה ושליחת הודעות לחברים פוטנציאליים בקבוצה הנה באחריותו של יוזם הקבוצה בלבד; (2) לעסקת היסוד נושא בקשת התשלום בין חברי הקבוצה או לכל עסקה הנערכת או מתנהלת בין יוזם הקבוצה לחברי הקבוצה ובין כל אחד מאלה; (3) למשלוח ותוכן הודעה, מסרון SMS, מידע או מצג שיועברו מיוזם הקבוצה לחברי הקבוצה, או ממי מחברי הקבוצה ליתר חברי הקבוצה וליוצר הקבוצה וכן לשיחות בין יוזם הקבוצה לחבריה ובין חבריה, לרבות באמצעות מסרוני SMS ולרבות באמצעות אפליקציות צד שלישי; (4) לכל נזק והוצאה ישירים ועקיפים העשויים להיגרם או שנגרמו ליוזם הקבוצה או לחבריה בשל מעשה ומחדל של מי מהם, בין אם נזקים אלו היו צפויים ובין אם לאו.

  6. חשוב לדעת (P2P)
   1. בעת קבלת בקשה לביצוע תשלום למשתמש אחר או בעת סריקת קוד QR של משתמש אחר – עליך לוודא כי אתה מזהה ומכיר את שולח הבקשה וכן את מספר הטלפון ממנו הגיעה בקשת התשלום; אין להעביר כספים ותשלומים למספר טלפון או מבקש שאינו מוכר ומזוהה בעת קבלת בקשת התשלום או בעת סריקת קוד QR;
   2. בעת הזנת פרטי חשבון בנק לזיכוי ובעת קבלת תשלום ממשתמש אחר – עליך לוודא כי הפרטים הרלוונטיים שלך באפליקציה הנדרשים לצורך קבלת התשלום (למשל, פרטי חשבון הבנק לזיכוי המוזנים באפליקציה), הינם נכונים ומדויקים.
   3. בעת שליחת תשלום – השולח יוודא כי מספר הטלפון אליו מועבר הכסף הנו מספר טלפון אמיתי תקף ומשויך לאדם אליו הוא מבקש להעביר את הכסף. הבנק יזכה את חשבון הבנק של האדם אשר מספר הטלפון שלו נרשם באפליקציה על ידי הנמען ולעניין זה יראו במספר הטלפון כאמור "קוד זיהוי ייחודי" כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019.
   4. בכפוף להשלמת אימות הצהרות המשתמש כאמור בסעיפים ‏‏2.6 - ‏2.8 לעיל, סכום ההעברה המצטבר ליום במסגרת שירות P2P

    מוגבל לסך של שלושת אלפים ושש מאות (3,600) ש"ח. על אף האמור, החל מביצוע ההעברה הראשונה שלאחר הרישום לשירות, ולמשך 24 שעות ממועד ביצוע ההעברה הראשונה כאמור, סכום ההעברה המצטבר למשך אותן 24 שעות יעמוד על אלף (1,000) ש"ח; סכום ההעברה החודשית המצטבר בחודש קלנדרי בשירות P2P מוגבל לסך של שמונת אלפים ושלוש מאות (8,300) ש"ח; הסכום אותו ניתן לקבל במסגרת שירות P2P בשנה קלנדרית מוגבל לסך חמישים אלף (50,000) ₪ לרבות קבלת כספים במסגרת איסוף בקבוצה. לקוח שחרג ממגבלת העברות כספים ו/או קבלת כספים בשירות P2P לא יוכל לבצע העברה נוספת ו/או לאשר קבלת כספים נוספת עד למועד בו הסתיימה ההגבלה (יומית, חודשית או שנתית) לפי מהות העניין.


    סכומים אלו עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת, לרבות באמצעות מתן הודעה בתנאי שימוש אלו או באפליקציה.
   5. ביחס למשתמש שלא התאפשר לבנק לאמת מול התאגיד הבנקאי הישראלי שהנפיק למשתמש את כרטיס החיוב על שמו יחול האמור בסעיף ‏2.8 לעיל. בנוסף, והחל מ 15.1.23 ביחס למשתמש שלא התאפשר לבנק לאמת את תקינות הצהרתו בדבר חשבון בנק בבעלותו המתנהל בבנק האחר או ביחס למשתמש שלא התאפשר לבנק לאמת את תקינות הצהרתו בדבר חשבון בבעלותו המתנהל בבנק מול רישומיו או במידה שהבנק ימצא כי הצהרות המשתמש כאמור אינן נכונות יחול האמור בסעיף ‏2.8 ‏לעיל.
   6. ייתכן שמנפיק כרטיס החיוב באמצעותו המשתמש משלם את הכסף המועבר באפליקציה והבנק אצלו מנוהל החשבון המזוכה (בו יתקבל הכסף) יגבו עמלות ותשלומים בגין השימוש בכרטיס החיוב וזיכוי החשבון המזוכה, בהתאם לתעריפים המוסכמים בינם לבין המשתמש. כמו כן, ייתכן שיחולו על המשתמש חיובים על ידי צדדים שלישיים בגין השימוש ברשת האינטרנט, ברשת הסלולארית ובאפליקציות צד שלישי באמצעותם המשתמש מעביר את בקשותיו לקבלת תשלומים או הודעותיו בעניין העברת תשלומים. הבנק לא יישא בכל תשלום שהמשתמש ישלם לגורמים אלו ולכל צד אחר, בקשר לאפליקציה, לשירותים הניתנים באמצעותה או בכלל.
 6. תשלומים בבתי עסק (P2B)
  1. כללי
   1. לצורך שימוש באיזה משירותי תשלומים בבתי עסק (P2B) על המשתמש להזין כרטיס חיוב על שמו שהונפק על ידי תאגיד בנקאי בישראל או חברות כרטיסי אשראי בישראל. לפרטים נוספים אודות כרטיס חיוב ואימות הצהרת המשתמש ר' סעיף ‎2 לעיל.
   2. בעת תשלום בבית עסק, כרטיס החיוב של המשתמש שהוזן באפליקציה יחויב עם קבלת אישור מנפיק כרטיס החיוב.
   3. המשתמש מאשר למנפיקת כרטיס החיוב להעביר ל bit את פרטי עסקאות שבוצעו באמצעות שירותי האפליקציה, לצורך הצגת עסקאות אלו למשתמש כחלק מפירוט הפעולות באפליקציה. מובהר כי מידע כאמור יוצג בהתאם ועל בסיס מידע שיועבר ל bit ממנפיקת כרטיס החיוב.bit אינה אחראית לתוכן המידע, דיוקו או מהימנותו.
   4. יצוין, כי בשירותי תשלומים בבתי עסק באמצעות אפליקציית bit, שאינן במסגרת שירות 'תשלום מהיר' כמפורט בסעיף ‎6.5 להלן, המשתמש יידרש לאשר את התשלום בבית עסק וגם במסכי אפליקציית bit (יצוין, שב-bit נדרשת הזנת סיסמה אישית או אמצעי זיהוי ביומטרי), ואילו במסגרת שירות 'תשלום מהיר' לבתי עסק שהתקשרו עם bit והוגדרו מראש על ידי המשתמש, לא יידרש המשתמש לאשר את התשלום לאותם בתי עסק גם במסכי אפליקציית bit
  2. מגבלות סכומים והיקף עסקאות בתשלומים בבתי עסק
   1. תשלום שיבוצע לבית עסק באמצעות שירותי האפליקציה כפוף לתנאי שימוש אלו. כן, עשוי להיות כפוף למגבלות ולתנאים שחלים בין הבנק בין המשתמש ו/או בין הבנק ובין בית העסק, כפי שיחולו מעת לעת. כן, למגבלות ביחס לסכום ולהיקף העסקאות שניתן לבצע באמצעות שירותי האפליקציה. במקרה בו משתמש יבקש לבצע תשלום לבית עסק באמצעות האפליקציה בסכום ובהיקף העסקאות העולה על המגבלות לביצוע עסקה כאמור ו/או בסכום העולה על סכום העסקאות המצטבר כמפורט בס' 6.2.2 להלן, הבנק יהיה רשאי בהתאם לשיקול דעתו לסרב לאפשר תשלום באמצעות האפליקציה.
   2. נכון למועד זה, סכום העסקאות המצטבר ליום באמצעות שירותי האפליקציה לבתי עסק (בכלל זה שירות bitcom, שירות תשלום מהיר, הזמנת מט"ח בטרמינל, ושירות תשלום שוברים באמצעות אפליקציית bit), מוגבל לסך של חמשת אלפים (5,000) ש"ח. סכום העסקאות המצטבר לחודש קלנדרי באמצעות שירותי האפליקציה לבתי עסק מוגבל לסך של עשרים אלף (20,000) ₪. יובהר כי סכומים אלו עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת, לרבות באמצעות מתן הודעה בתנאי שימוש אלו ו/או באפליקציה.
  3. QR
   1. ניתן לבצע תשלום לבתי עסק (שירות bitcom המפורט בסעיף ‏6.4 להלן) באמצעות סריקת קוד QR ייעודי באמצעות האפליקציה, כפי שיוצג למשתמש בבית העסק ו/או על גבי שובר תשלום ו/או בערוץ הרכישה של בית העסק או בכל דרך אחרת.
  4. bitcom
   1. שירות bitcom, מאפשר למשתמש, באמצעות שיתופי פעולה של bit עם מגוון בתי עסק בישראל, לבצע עסקאות בערוצים מקוונים של בתי עסק אלו, זאת באמצעות כפתור ייעודי ו/או קוד QR שיופיע על גבי הערוצים המקוונים של בית העסק (כמו אתר האינטרנט, אפליקציה וכל ערוץ שירות אחר, לפי בחירתו של בית העסק).
   2. עסקה בבתי העסק באמצעות שירות bitcom, מתבצעת באמצעות הצפנת פרטי כרטיס החיוב ל"טוקן" מאובטח והעברתו לסולק של בית העסק, לפיכך עסקה כאמור זהה לעסקה בכרטיס החיוב. לעניין זה מובהר, כי הבנק אינו אחראי לביצוע התשלום עצמו כאמור, אלא אך ורק להעברת טוקן מאובטח של מספר כרטיס החיוב של המשתמש לידי הסולק של בית העסק, לצורך ביצוע התשלום.
   3. ביצוע עיסקה בבית עסק באמצעות שירות bitcom, יתבצע בכפוף למגבלות ולתנאים שחלים בין הבנק ובין בית העסק כמפורט בסעיף ‏6.2 לעיל, וכפי שיחולו מעת לעת.
   4. הזמנת מט"ח בטרמינל בבנק הפועלים (תשלום באמצעות bitcom) - שירות הזמנת מט"ח בטרמינל בבנק הפועלים מאפשר למשתמש להזמין מטבע חוץ (מט"ח) לאיסוף מדלפקי הבנק בנמל התעופה בן גוריון ("הטרמינל"), בכפוף לאישור התשלום על ידי מנפיקת כרטיס החיוב ו/או מי מטעמם (בסעיף זה –שירות הזמנת מט"ח בטרמינל). שירות הזמנת מט"ח בטרמינל ניתן בהתאם ובכפוף לתנאי הבנק ולעלות השירות כמפורט במסכי האפליקציה.
    יצוין, כי לקוחות פרטיים בבנק הפועלים יכולים להזמין מט"ח בטרמינל ישירות מחשבונם וליהנות מתנאים עדיפים: הטבות גבוהות יותר בעמלות, הזמנת מט"ח בסכומים גדולים יותר, חיוב חשבונם במט"ח או בשקלים על פי בחירתם, אפשרות לאיסוף המט"ח בטרמינל על ידי אדם אחר.
  5. "תשלום מהיר" בבתי עסק באמצעות bit
   1. שירות זה מאפשר למשתמש להורות על תשלום, באמצעות אפליקציית bit, בערוצים המקוונים של בתי עסק (אתר ו/או אפליקציה) שהתקשרו עם bit, ואשר הוגדרו על ידי המשתמש מראש, וזאת ללא צורך באישורו להוראת התשלום לבית העסק באפליקציית bit (אלא באישורו את ההוראה רק בערוצים המקוונים של בית העסק), ובכפוף לאישור התשלום על ידי מנפיק כרטיס החיוב (בסעיף זה – "שירות תשלום מהיר").
   2. התשלום לבתי עסק באמצעות bit בשירות תשלום מהיר יכול לבוא לידי ביטוי באחד משני האופנים הבאים:
    1. תשלום לבית עסק באמצעות bit עבור סכום עסקה ספציפי שנקבע מראש.
    2. תשלום לבית עסק באמצעות bit כאשר סכום העסקה לא נקבע מראש (למשל תדלוק בתחנת דלק).
   3. הרשמה לשירות תשלום מהיר- הצטרפות המשתמש לשירות תשלום מהיר והגדרת בתי עסק עבורם הוא מעוניין שהשירות יחול תתאפשר באחד משני האופנים הבאים:
    1. במסגרת רישום או הצטרפות המשתמש לשירות של בית עסק מסוים. אם המשתמש מעוניין להגדיר את התשלום באמצעות bit לאותו בית עסק בערוצים המקוונים של בית העסק (כגון אתר ו/או אפליקציית בית עסק).
    2. במסגרת אישור המשתמש להוראת תשלום לבית עסק באמצעות bit (כגון שירות bitcom כמפורט בס' ‏6.4 לעיל)
    מובהר כי הצטרפות המשתמש לשירות תשלום מהיר, והגדרת בית עסק עבורו הוא מעוניין שהשירות יחול, תתבצע בכפוף לקבלת הסכמתו באפליקציית bit.
   4. לצורך רישום המשתמש לשירות תשלום מהיר והגדרת בית עסק כאמור, הבנק עשוי לקבל מבית העסק, פרטים אודות המשתמש, לרבות פרטים אישיים. קבלה של פרטים כאמור תתבצע לצורך בקרה ורישום המשתמש לשירות תשלום מהיר, ובהתאם למדיניות הפרטיות של הבנק (כמפורט בסעיף ‏9 להלן).
   5. ביצוע תשלום לבית עסק בשירות תשלום מהיר- החל ממועד רישום המשתמש לשירות תשלום מהיר כאמור, וכל עוד המשתמש לא הסיר וביטל את הסכמתו לשירות תשלום מהיר עבור בית עסק מסוים כמפורט בס' ‏6.5.8 להלן, עסקאות שהמשתמש יבצע בבתי עסק שהוגדרו וצורפו על ידו לשירות תשלום מהיר, יצריכו את אישורו לתשלום רק בערוצים המקוונים של בית העסק, ולא באפליקציית bit (כמפורט בס' ‏6.1.4 לעיל).
   6. עסקאות שהמשתמש יבצע בבתי עסק באמצעות bit במסגרת שירות תשלום מהיר, יבוצעו באמצעות כרטיס החיוב המוגדר, נכון למועד הוראת התשלום, כ"כרטיס ראשי" ב bit כמפורט בסעיף ‏4.1 לעיל.
   7. הוראות תשלום שיתקבלו ב bit בגין עסקאות שהמשתמש יבצע בבתי עסק במסגרת שירות תשלום מהיר כאמור, יוצגו באפליקציית bit בהתאם למידע שיתקבל מבית העסק. בנוסף, לאחר ביצוע תשלום לבית העסק במסגרת שירות תשלום מהיר, ישלח אל המשתמש מסרון (SMS) או הודעות התראה באפליקציה (Push Notification) לגבי התשלום שבוצע בהתאם למידע שיתקבל מבית העסק ו/או מי מטעמו.

    יצוין, כי ביחס להוראת תשלום לבית עסק כאשר סכום העסקה לא נקבע מראש (למשל בתדלוק בתחנת דלק), סכום החיוב יתעדכן באפליקציית bit בהתאם לסכום החיוב בפועל, כפי שיתקבל מבית העסק ו/או מי מטעמו.
   8. הפסקת שירות תשלום מהיר על ידי המשתמש- בנוסף על האפשרויות, ככל שיהיו, לבחור ו/או לנהל את דרך התשלום ישירות באתר/אפליקציית בית העסק, באפשרות המשתמש להסיר ולבטל את הסכמתו לשירות תשלום מהיר ב bit עבור בית עסק מסוים, בכל עת, במסך ייעודי תחת תפריט ההגדרות של האפליקציה ו/או באמצעות יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות של bit בטלפון 6428* בשעות הפעילות. במקרה בו המשתמש מעוניין להסיר את הסכמתו לשירות תשלום מהיר עבור כל בתי העסק שהוגדרו וצורפו על ידו לשירות, יהיה עליו להסיר את הסכמתו כאמור עבור כל בית עסק בנפרד. משתמש שירצה להצטרף מחדש לשירות תשלום מהיר, יצטרך לעבור את תהליך הרישום מחדש כאמור לעיל.
   9. מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‎6.2 לעיל, ביחס לשירות תשלום מהיר באמצעות bit יודגש:
    1. שירות תשלום מהיר כפוף לתנאים ולמגבלות, ובכלל זה קיומו של שיתוף פעולה בין הבנק לבין בית העסק, כפי שיחולו מעת לעת. בין היתר, שירות תשלום מהיר עשוי להיות כפוף למגבלות ביחס לסכום ולהיקף העסקאות שניתן לבצע באמצעות אפליקציית bit לרבות מגבלות פרטניות שייקבעו, ככל שייקבעו, ביחס לבית עסק מסוים ו/או על ידי בית עסק מסוים כאמור.
    2. במקרה בו משתמש יבקש לבצע תשלום לבית עסק בסכום ובהיקף עסקאות העולה על המגבלות לביצוע תשלום כאמור לעיל, הבנק יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לסרב לאפשר תשלום באמצעות האפליקציה.
    3. בכפוף להוראות כל דין, הבנק לא יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ככל שייגרם, למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו: (א) שמקורו באי-התאמה בין המידע שיתקבל אצל הבנק מבית העסק, לעניין סכומי חיובו של משתמש לבין סכום החיוב שהוצג ע"י בית העסק למשתמש ואושר על ידו ו/או כל אי-התאמה ו/או פגם או טעות אחרת במידע שיתקבל אצל הבנק כאמור (לרבות, אך לא רק, פגם ו/או טעות אשר גרמו לכפל תשלום); (ב) בכל מקרה של עיכוב התשלום, הקשור בבית העסק; (ג) בכל מקרה של אי-ביצוע הוראת תשלום עקב ליקוי ו/או פגם בכל הנוגע לביצוע הוראת התשלום עצמו בדרך של חיוב כרטיס החיוב.
    4. הוראת תשלום בשירות תשלום מהיר לבית עסק באמצעות אפליקציית bit, מתבצעת באמצעות הצפנת פרטי כרטיס החיוב ל"טוקן" מאובטח והעברתו לסולק של בית העסק ו/או מי מטעמו. לפיכך, עסקה כאמור זהה לעסקה בכרטיס החיוב. לעניין זה מובהר, כי הבנק אינו אחראי לביצוע התשלום עצמו כאמור, אלא אך ורק להעברת טוקן מאובטח של מספר כרטיס החיוב של המשתמש לידי הסולק של בית העסק ו/או מי מטעמו, לצורך ביצוע התשלום.
  6. תשלום שוברים באמצעות אפליקציית bit
   1. שירות זה מאפשר למשתמש להורות על ביצוע תשלום למפיק השובר, שהונפק למשתמש על ידו (לרבות, אך לא רק, מוסדות ורשויות ממשלתיות ובכלל זה רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, תאגידי מים וכיוצ"ב) ו/או מי מטעמו ("מפיק השובר"), באמצעות אפליקציית bit, בהתאם לקיום שיתוף הפעולה בין bit למפיק שובר התשלום ובכפוף לאישור התשלום על ידי מפיק השובר ו/או מנפיק כרטיס החיוב ו/או מי מטעמם (בסעיף זה – "השירות").
   2. שירות זה ניתן למכשירים תומכים בשירות בלבד - טלפון סלולארי (מכשיר תקשורת חכם מבוסס מערכת הפעלה מסוג iOS או אנדרואיד), בעלי מצלמה מובנית המאפשרת ביצוע צילום או סריקה של קוד QR.
   3. באמצעות השירות, באפשרות המשתמש לבחור לבצע תשלום חד-פעמי של שובר תשלום בודד באמצעות אפליקציית bit(באמצעות סריקת קוד QR אשר יופיע על גבי שובר התשלום).
    כמו כן, בכפוף להסכמת המשתמש, באפשרותו לבחור כי מפיק שובר התשלום ישלח למשתמש התראה בדבר שוברי תשלום חדשים הממתינים לתשלום גם באמצעות אפליקציית bit ("שירות החיווי") החל ממועד ההצטרפות לשירות החיווי. שירות החיווי יכול ויינתן למשתמש באמצעות מסרון (SMS) ו/או הודעת התראה באפליקציה (Push Notification). יובהר שסירוב קבלת הודעות התראה באפליקציה כאמור, לא ימנע מהמשתמש קבלת השירות וההודעות ישלחו אליך באמצעים אחרים.
    תשומת הלב, כי שירות החיווי כאמור יתאפשר אך ורק עבור אותו מזהה ייחודי שהוגדר על ידי מפיק השובר, ובגינו בוצעה הצטרפות לשירות החיווי (לאחר ביצוע תשלום חד פעמי של שובר תשלום בודד כאמור לעיל). יצוין, כי ניתן להירשם לשירות החיווי עם שובר תשלום המכיל מזהה ייחודי אחד.
    לעניין זה, "מזהה ייחודי" - לרבות, אך לא רק, מספר נכס ו/או מספר חוזה ו/או כל מזהה ייחודי אחר כפי שיוגדר על ידי מפיק השובר ולרבות שילוב של מזהה ייחודי אחד ו/או יותר.
   4. במידה והמשתמש מעוניין לקבל שירות חיווי עבור מספר מזהים ייחודיים עליו לבצע רישום לשירות החיווי עבור כל מזהה ייחודי בנפרד. במקרה בו המשתמש היה מעוניין לבצע הסרה משירות החיווי של איזה מהמזהים הייחודיים עמם נרשם לשירות או כולם, יהיה עליו לבצע הסרה נפרדת עבור כל מזהה ייחודי בנפרד.
   5. במקרה של קבלת התראה באמצעות שירות החיווי, המשתמש יוכל לאשר את ביצוע התשלום למפיק השובר באמצעות אפליקציית bit. מובהר, כי ככל שמשתמש בחר לעשות שימוש בשירות, יופיעו במסגרת האפליקציה פרטים שנמסרו ל-bit ממפיק השובר, ובכלל זה פרטים אישיים הנזכרים על גבי שובר התשלום (כגון פרטי נכס, מספר חוזה, סכום שובר לתשלום וכד').
   6. באפשרות המשתמש להסיר את הסכמתך לקבל התראות בדבר שוברים חדשים הממתינים לתשלום באמצעות שירות החיווי בכל עת, תחת תפריט ההגדרות של האפליקציה או באמצעות יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות של bit בטלפון 6428* בשעות הפעילות.
   7. לצורך מתן השירות, הבנק עשוי לקבל ממפיק השובר או מי מטעמו ו/או מצדדים שלישיים אשר מעניקים שירותי תמיכה ותפעול לבנק ו/או להעביר אליהם, פרטים אודות המשתמש, לרבות פרטים אישיים ובכלל זה פרטים אישיים הנזכרים על גבי שובר התשלום. קבלה ו/או העברה של מידע כאמור תתבצע לצורך מתן השירות, בהתאם למדיניות הפרטיות של הבנק (סעיף ‎9 להלן).
   8. השימוש בשירות, אם במסגרת תשלום חד פעמי של שובר תשלום בודד ו/או במסגרת שירות החיווי, ייעשה אך ורק בידי מי שזכאי לקבל ממפיק השובר את השובר, לצפות בפרטים הנזכרים על גבי השובר ולעשות בו שימוש בקשר עם השירות כאמור. ככל וחל שינוי בזכאות כאמור, יש להימנע מלעשות שימוש בשירות ולהסיר בהקדם האפשרי את הרישום לשירות בגין המזהה הייחודי של השובר לגביו חל שינוי בזכאות כאמור ועבורו התבצע הרישום לשירות החיווי.
   9. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.2 לעיל, ביחס לשירות תשלום שוברים באמצעות אפליקציית bit יודגש:
    1. תשלום שוברי תשלום באמצעות אפליקציית bit כפוף לתנאים ולמגבלות, ובכלל זה קיומו של שיתוף פעולה בין הבנק לבין מפיק השובר, וכן תנאים ומגבלות שיחולו בין הבנק ובין מפיק השובר, כפי שיחולו מעת לעת. בין היתר, תשלום שובר תשלום באפליקציית bit עשוי להיות כפוף למגבלות ביחס לסכום ולהיקף העסקאות שניתן לבצע באמצעות אפליקציית bit לרבות מגבלות פרטניות שייקבעו, ככל שייקבעו, ביחס לתשלום שוברי תשלום כאמור. יצוין כי לא ניתן להורות על תשלום שובר חשבון ארנונה שנתי למפיק השובר באמצעות השירות.
    2. במקרה בו משתמש יבקש לבצע תשלום של שובר תשלום באמצעות האפליקציה בסכום ובהיקף עסקאות העולה על המגבלות לביצוע תשלום כאמור, הבנק יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לסרב לאפשר תשלום באמצעות האפליקציה.
     תשלום שובר תשלום על-ידי משתמש באמצעות אפליקציית bit כפוף לתנאי התשלום של מפיק השובר. מובהר כי הבנק אינו אחראי לשליחת שוברי התשלום למשתמש, וכי החיווי שיינתן באפליקציה למשתמש באמצעות שירות החיווי אודות שוברי תשלום חדשים הממתינים לתשלום בקשר עם המזהה הייחודי, אינו מהווה ולא יהווה חלופה לשליחת השובר למשתמש על-ידי מפיק השובר (ו/או מי מטעמו) אשר הינו האחראי הבלעדי לשליחת הודעות ו/או התראות על קיומם של שוברים לתשלום כאמור.
     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השירות ו/או שירות החיווי לא יהווה חלופה לשליחת הודעות ו/או מידע ו/או אישור ו/או אישורי תשלום ו/או כל מסמך אחר למשתמש ביחס לשובר התשלום על ידי מפיק השובר ו/או מי מטעמו.
    3. בכפוף להוראות כל דין, הבנק לא יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ככל שייגרם, למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו: (א) שמקורו באי-התאמה בין המידע שיתקבל אצל הבנק, לרבות ממפיק שובר התשלום, לעניין סכומי חיוב של משתמש לבין סכום החיוב הנזכר בשובר התשלום של אותו משתמש ו/או כל אי-התאמה ו/או פגם או טעות אחרת במידע שיתקבל אצל הבנק כאמור (לרבות, אך לא רק, אי-התאמה במידע אשר גרמה לכפל תשלום); (ב) בכל מקרה של חוב שנצבר למשתמש בגין אי-תשלום שוברי תשלום במועדם (או בכלל) או ביצוע תשלום של שובר לאחר שחלף מועד התשלום האחרון עבורו, ובכלל זה בכל מקרה בו לא ניתנו למשתמש התראה ו/או חיווי במועד באמצעות האפליקציה אודות קיומו של שובר לתשלום; (ג) בכל מקרה של אי-ביצוע תשלום שובר תשלום עקב ליקוי ו/או פגם בכל הנוגע לביצוע התשלום עצמו בדרך של חיוב כרטיס החיוב של המשתמש.
     מובהר כי עסקת תשלום שובר באמצעות אפליקציית bit, מתבצעת באמצעות הצפנת פרטי כרטיס החיוב ל"טוקן" מאובטח והעברתו לסולק של מפיק השובר, לפיכך עסקה כאמור זהה לעסקה בכרטיס החיוב. לעניין זה מובהר, כי הבנק אינו אחראי לביצוע התשלום עצמו כאמור, אלא אך ורק להעברת טוקן מאובטח של מספר כרטיס החיוב של המשתמש לידי הסולק של מנפיק שובר התשלום, לצורך ביצוע התשלום.
  7. שירות "ארנק bit"
   האמור מתייחס למשתמשים שהתקינו את האפליקציה בגרסאות קודמות (עד גרסה 5.13) ולא ביצעו 'התקנה מחדש' של האפליקציה במכשירם כמתואר בסעיף ‏6.7.3 להלן.
   שירות ארנק bit הסתיים. שירות ארנק bit אפשר, למשתמש שהצטרף באופן יזום לשירות, לבצע עסקאות בבתי עסק באמצעות כרטיס חיוב מאושר שפרטיו הוזנו למכשיר באמצעות הצמדת המכשיר למסוף בית העסק או בין אם באופן אחר ("ארנק bit").
   "כרטיס מאושר" – כרטיס חיוב כמשמעו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, שהמנפיק אישר את רישומו לשימוש בארנק bit.
   1. סיום שירות ארנק bit כאמור עלול להוביל לשיבוש ו/או תקלות בהצגת מידע ב bit בקשר עם שירות ארנק bit. הבנק עושה מאמץ להקטין את מספר השיבושים ו/או תקלות כאמור. על אף האמור, אין אפשרות למנוע לחלוטין את השיבושים ו/או התקלות כאמור.
   2. מידע והרשאות גישה עבור ארנק bit: לצורך השימוש באפליקציה וארנק bit, משתמש שהוריד את האפליקציה למכשירו התבקש לאשר לאפליקציה גישה לרכיב ה-NFC שבמכשיר וכן אישור מתן גישה לרכיבי ה-read phone state שבמכשיר כמפורט בסעיף ‏4.4 לעיל ("הרשאות הארנק") איסוף ושימוש במידע באמצעות הרשאות הארנק. הכל בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות באפליקציה כמפורט בתנאי שימוש אלו.
    מובהר, כי סיום שירות ארנק bit כאמור לעיל, אינו מבטל או חוסם את גישת האפליקציה להרשאות הארנק ולמידע שעלול להתקבל מהרשאות הארנק כאמור. ייתכנו מקרים בהם משתמש שבמכשירו קיים טוקן (כמתואר בסעיף ‏6.7.4 להלן) זמין, יוכל לבצע שימוש בשירות ארנק bit זאת על אף ששירות ארנק bit הסתיים, וזאת עד שלא יוותרו טוקנים זמינים בארנק bit שבמכשירו. במקרים כאמור יחולו, ביו היתר, הוראות סעיפים 6.7.7- ‏6.7.4‏ כמפורט להלן. לאור כך, וכדי להימנע ממתן הוראת תשלום כאמור, על המשתמש להימנע מלעשות שימוש בארנק bit או לפעול כמפורט בסעיף ‏6.7.3 כמפורט מטה.
   3. הרשאות הארנק אינן מחויבות עוד לעצם השימוש באפליקציית bit, משתמש המעוניין למנוע ו/או לחסום גישה להרשאות הארנק, לאיסוף ו/או קבלת מידע ולשימוש בו באמצעות הרשאות הארנק כאמור, יכול לבצע התקנה מחדש של האפליקציה בגרסתה העדכנית (החל מגרסה 5.13), וזאת באמצעות הסרה ו/או מחיקת אפליקציית bit מהמכשיר, והתקנת האפליקציה מחדש במכשיר.
   4. עם רישום המשתמש לארנק bit, כרטיס החיוב המאושר קיבל מספר "טוקן" מאובטח שנשמר בארנק bit. והועבר למסוף בית העסק לצורך סליקתו ע"י סולק בית העסק במועד ביצוע עסקה. מובהר שהבנק אינו מתחייב לביצוע הוראות תשלום, אלא להעביר את ההוראה לביצועה, בהתאם לבקשת הלקוח לבית העסק (ודרך בית העסק למנפיק ולסולק).
    לפיכך, עסקה שבוצעה בארנק bit הינה זהה לעסקה בכרטיס החיוב. בהתאם, השימוש בכרטיס חיוב באמצעות ארנק bit כפוף גם להסכם הנפקת כרטיס החיוב ולתנאי השימוש של מנפיקת כרטיס החיוב, אשר יחולו בין המשתמש ובין המנפיקה של כרטיס החיוב ובכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי שימוש אלו להסכם כרטיס החיוב, האמור בהסכם כרטיס החיוב יגבר.
   5. בשירותי ארנק bit, הבנק עשוי להעביר את פרטיו של המשתמש, לרבות פרטים אישיים ופרטי כרטיס החיוב, לצדדים שלישיים אשר מעניקים שירותי תמיכה לבנק לצורך מתן שירות ארנק bit ו/או אשר אישורם נדרש לצורך מתן שירות ארנק bit ו/או למתפעלות כרטיס החיוב המאושר. ייתכן כי חלק מהצדדים השלישיים כאמור מצויים מחוץ לישראל. העברת המידע לצדדים אלו תתבצע לצורך מתן שירות ארנק bit בלבד, בהתאם לסעיף ‏9.8 שלהלן ובכפוף לכל דין.
   6. בכפוף לכל דין, הבנק לא יהיה אחראי לכל נזק או הוצאה שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו, בשל סירוב הבנק לביצוע פעולת תשלום ו/או פגם בביצוע עסקאות באמצעות ארנק bit, ובלבד שהנזק לא נגרם כתוצאה מרשלנות הבנק.
   7. אין באמור בתנאי השימוש אלו כדי לגרוע מכל דין וכל אחריות או חובה העשויה לקום בין המשתמש ובין מנפיק כרטיס החיוב ואין באמור כדי להטיל אחריות על הבנק ביחס לכל שימוש בכרטיס החיוב, לרבות ביחס לחובות המוטלות על פי דין על מנפיק כרטיס החיוב ו/או על המשתמש במצבים של "שימוש לרעה" בכרטיס החיוב או ביחס לביטול עסקה ו/או ביחס ל"כשל תמורה" בעסקה, כהגדרתם של כל אלו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019. הוראות תנאי השימוש באפליקציה יחולו במלואן על שירות ארנק bit, בשינויים המחויבים בלבד ובכפוף להוראות כל דין.
 7. bitcard
  עם השקת כרטיס CarrefourClub כמפורט בסעיף ‏8 לתנאי שימוש אלו, מחזיקי כרטיסי bitcard, אשר הונפקו על ידי חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ו/או כ.א.ל (מימון) בע"מ (להלן ביחד: "כאל") שוייכו אוטומטית על ידי חברת כאל למועדון הממוזג והמעודכן Carrefour Club, אלא אם כן פנה מחזיק כרטיס bitcard לחברת כאל לצורך ביטול כרטיסו.
 8. כרטיס CarrefourClub
  1. האפליקציה תאפשר הפניה של משתמש באפליקציה אל חברת כאל לצורך הגשת בקשה להנפקת כרטיס אשראי מועדון Carrefour המונפק על ידי חברת כאל ובאחריותה ("CarrefourClub"), ואשר ישויך למועדון לקוחות Carrefour Club, בשיתוף פעולה עם תאגידים מקבוצת אלקטרה מוצרי צריכה (להלן: "אלקטרה"). פרטים לגבי מועדון Carrefour Club ניתן למצוא באתר המועדון בכתובת https://brand.carrefour.co.il/club .ובאתר כאל בכתובת https://www.cal-online.co.il/cards/carrefour/.למען הסר ספק, הבנק אינו מנפיק של כרטיסי CarrefourClub .
  2. הגשת בקשת הנפקת כרטיס CarrefourClub תתבצע באופן דיגיטלי, באזור ייעודי אשר מנוהל מתוחזק ומתופעל על ידי חברת כאל, ובמסגרתו המשתמש יתבקש להזין פרטים אשר יידרשו על ידי חברת כאל לצורך בחינת בקשת המשתמש. שיקול הדעת לקבלת החלטה בעניין בקשת המשתמש להנפקת CarrefourClub הינו של חברת כאל ולבנק לא יהיה כל חלק בקבלת החלטה בדבר הנפקת הכרטיס כאמור.
  3. לצורך בחינת בקשת המשתמש להנפקת כרטיס CarrefourClub כאמור, המשתמש מאשר לבנק להעביר לחברת כאל את מספר תעודת הזהות והטלפון הנייד של המשתמש ואת פרטי חשבון הבנק של המשתמש כפי שמעודכן באפליקציה. בנוסף, לצורך תפעול מועדון לקוחות Carrefour Club, צפוי להידרש המשתמש במסגרת הליך הנפקת כרטיס CarrefourClub (אשר כאמור, יתבצע על ידי כאל ובאחריותה), לאשר לכאל להעביר מידע אודותיו לאלקטרה (ו/או מי מטעמה) ולבנק (ובכלל זה מידע ביחס לפעולות ועסקאות שיבוצעו בכרטיס).
  4. ככל שבקשת המשתמש תאושר על ידי חברת כאל, השימוש בכרטיס CarrefourClub יהיה כפוף לתנאי הסכם הנפקת כרטיס האשראי CarrefourClub של חברת כאל.
  5. עם אישור והנפקת כרטיס CarrefourClub על שם המשתמש, פרטי ה- CarrefourClub יעודכנו באופן אוטומטי ככרטיס הראשי באפליקציה וככרטיס ברירת המחדל של המשתמש לצורך שימוש בשירותי האפליקציה, וזאת אלא אם המשתמש יבחר אחרת, בהתאם להוראות המופיעות באפליקציה להחלפת הכרטיס הראשי.
  6. מובהר כי אף במקרה של הפסקת השימוש באפליקציה ו/או הסרת כרטיס ה- CarrefourClub ככרטיס ראשי באפליקציה כאמור לעיל, המשתמש יוכל להמשיך לעשות שימוש בכרטיס CarrefourClub גם שלא במסגרת שירותי האפליקציה, והכל בכפוף לתנאי הסכם ההנפקה מול חברת כאל.
  7. אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל הוראה בתנאי השימוש באפליקציית bit ושירותים אלו ביחס לשימוש בכרטיס CarrefourClub תחת האפליקציה. האמור בתנאי השימוש יחול בהתאמה גם על השימוש בכרטיס CarrefourClub באפליקציה.
  8. מועדון לקוחות Carrefour Club - כללי
   1. מחזיקי כרטיס CarrefourClub (לרבות מחזיקי כרטיסי bitcard, אשר הוסבו והועברו על ידי כאל ובאחריותה למועדון לקוחות Carrefour Club הממוזג ככל שלא ביטלו את כרטיס bitcard שברשותם כמפורט לעיל בס' ‎7 (להלן: "מחזיקי כרטיס CarrefourClub") צפויים להיות זכאים להטבות מסוימות, בהתאם לתקנון וליתר התנאים החלים על מועדון לקוחות Carrefour Club, כפי שיהיו מעת לעת, והכל בהתאם ובכפוף לתנאי מועדון לקוחות Carrefour Club. על מחזיק הכרטיס להתעדכן מעת לעת בכל הנוגע לשיוך כרטיס CarrefourClub למועדון הלקוחות כאמור ולתנאים החלים בקשר לכך, לרבות ההטבות הנובעות מן החברות במועדון הלקוחות, העלויות הכרוכות בכך, מועד סיומן של הטבות וכל תנאי אחר. פרטים לגבי מועדון Carrefour Club ניתן למצוא באתר המועדון בכתובת https://brand.carrefour.co.il/club ובאתר כאל בכתובת https://www.cal-online.co.il/cards/carrefour/.
   2. מובהר, כי מועדון לקוחות Carrefour Club מנוהל ומופעל על ידי אלקטרה, וכי הבנק אינו אחראי להפעלתו של מועדון לקוחות Carrefour Club או להטבות הניתנות במסגרתו, לתנאי החברות במועדון ו/או לתנאי צבירת או מימוש ההטבות במועדון. בכל שאלה ו/או טענה ביחס לתנאים אלו או בכל עניין אחר בקשר עם השירותים הניתנים על ידי מועדון Carrefour Club, יש לפנות לשירות הלקוחות של מועדון Carrefour Club בטלפון 9484* ו/או לכאל מנפיקת כרטיס Carrefour Club בטלפון 03-5726444.
   3. השימושים של הבנק במידע על מחזיקי כרטיס CarrefourClub מפורטים בפרק הגנת הפרטיות מטה. מבלי לגרוע מהאמור בפרק הגנת הפרטיות, יובהר כי במסגרת כרטיס CarrefourClub הבנק יקבל (כולל ממועדון CarrefourClub, אלקטרה ו/או מכאל או מי מטעמם) מידע פיננסי מסוגים שונים לגבי מחזיקי הכרטיס, לרבות: פרטים מזהים לגבי מחזיקי כרטיס, כולל שם מלא בעברית ובאנגלית, מספרי טלפון, כתובות, תאריך לידה, מצב משפחתי, מגדר, נתוני חשבון בנק; דו"ח על תלונות ופניות של מחזיקי הכרטיס; מידע על אופן צבירת הנקודות והטבות בכרטיס; נתוני מימוש צבירות ושימוש בכרטיס לרבות עסקאות ורכישות; הרגלי רכישה והעדפות. בנוסף, מקום בו ניתנה הסכמתך לכך, הבנק יקבל ממועדון CarrefourClub, מקבוצת גלובל ריטייל (קרפור) ומרשתות מועדון CarrefourClub (כמפורט במסמכי ההצטרפות) מידע על פרטי רכישות ותוכנן, כפי שבוצעו בחנויות קרפור וברשתות המועדון.
   4. המידע ישמש את הבנק למטרות השימוש המפורטת בפרק הגנת הפרטיות, לרבות לצורך הצגתו באפליקציית bit ולצרכי תפעול, למטרות הצעת הצעות מותאמות אישית, למחקר, לפרסומות, שיווק והכל בהתאם ובכפוף להסכמתך.
  9. תנאים נוספים ביחס לצבירה ומימוש נקודות של כרטיס Carrefour Club
   1. במסגרת שיתוף הפעולה של הבנק עם כאל ואלקטרה בקשר עם כרטיס Carrefour Club, יאפשר הבנק לאלקטרה להציג למשתמש אשר נרשם למועדון ואישר את תקנון המועדון, את כמות ה – +Carrefour coins (להלן: "מטבעות") שצבר המשתמש במסגרת המועדון (בהתאם לרישומי אלקטרה ו/או כאל) והכל בהתאם לתקנון מועדון כרטיס Carrefour Club. למען הסר ספק מובהר, כי המועדון הוא האחראי הבלעדי לצבירת המטבעות לרבות חישוב צבירתם, תוקפם, ניהולם, שמירתם ו/או פריקתם ומימושם ו/או ליכולת השימוש בהם ו/או למתן ו/או לתנאי ו/או לתוכן ההטבות הנלוות לשימוש בהם. בהתאם לאמור, הפרטים ביחס למטבעות שצבר המשתמש במועדון כאמור ו/או כל פרט אחר הנוגע להם (לרבות תוקפם ותנאיהם), יוצגו באפליקציה בהתאם ועל בסיס המידע אשר יועבר לבנק מאלקטרה ו/או כאל ו/או מי מטעמן כאשר הבנק אינו אחראי לנכונותו ולמהימנותו של המידע המוצג למשתמש ביחס לכמות המטבעות כאמור והפעולות בהם ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הבנק בעניין. לצורך קבלת המידע המלא ביחס למספר המטבעות שנצבר למשתמש ו/או כל פרט אחר הנוגע להן, על המשתמש לפנות לשירות הלקוחות של מועדון כרטיס Carrefour Club בטלפון 9484* ו/או לכאל מנפיקת כרטיס Carrefour Club בטלפון 03-5726444.
   2. בנוסף, במסגרת שיתוף הפעולה של הבנק עם כאל ואלקטרה בקשר עם מועדון כרטיס Carrefour Club, יתאפשר למשתמש אשר נרשם למועדון, אישר את תקנון המועדון והינו חבר מועדון Carrefour Club כהגדרתו בתקנון המועדון, לממש את יתרת נקודות מועדון Carrefour Club שצבר, בסניפי Carrefour ובבתי עסק נוספים והכל בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון מועדון כרטיס Carrefour Club. מימוש יתרת המטבעות כאמור ייעשה באמצעות ברקוד, שיונפק על ידי אלקטרה ובאחריותה ויוצג למשתמש באמצעות האפליקציה, ו/או באמצעות אמצעי אחר כפי שיהיה מעת לעת לפי החלטת אלקטרה.
   3. הבנק אינו המנפיק או המתפעל של המטבעות במועדון כרטיס Carrefour Club או של הברקוד (באמצעותו יתבצע מימוש יתרת המטבעות כמוסבר לעיל) ואינו מתחייב כלפי המשתמש למימוש מטבעות או לביצוע כל הוראה או פעולה אחרת באמצעותם. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי הצגת כמות המטבעות הצבורים באפליקציה ו/או הצגת הברקוד האמור באפליקציה אינם מהווים הנפקה של אמצעי תשלום ו/או ניהול חשבון תשלום על ידי הבנק. אלקטרה היא האחראית, על פי התקנון ועל פי כל דין, לשירותים אלו ובכלל זה לניהול כמות המטבעות, הצבירה ומימושם, ולא הבנק. בדומה, ביצוע או אי-ביצוע פעולות באמצעות המטבעות עשויים להיות כרוכים בסיכונים שאינם בשליטת הבנק, וייתכנו מקרים בהם לא יתאפשר למשתמש לממש מטבעות כאמור מטעמים התלויים באלקטרה ו/או כאל ו/או מי מטעמן ולבנק לא תהיה כל אחריות בקשר לכך. בכל שאלה ו/או טענה ביחס למטבעות, יתרתן, מימושן, או בכל עניין אחר בקשר עם השירותים הניתנים על ידי מועדון כרטיס Carrefour Club המונגשים באפליקציה, יש לפנות לשירות הלקוחות של מועדון כרטיס Carrefour Club בטלפון 9484* ו/או לכאל מנפיקת כרטיס Carrefour Club בטלפון 03-5726444.
   4. ככל שתכלל באפליקציה רשימה של בתי העסק בהם מתאפשר לחברי מועדון Carrefour Club לצבור מטבעות או לממש את יתרת המטבעות שצברו, מובהר כי רשימה זו מוצגת באפליקציה בהתאם למידע שיתקבל מאלקטרה, ולבנק אין ולא תהיה כל אחריות ביחס לנכונות, עדכניות או שלמות רשימה זו. הרשימה העדכנית מפורסמת על ידי אלקטרה לפי הוראות תקנון מועדון כרטיס Carrefour Club.
  10. הפנייה לכאל לצורך קבלת אשראי מכאל בכרטיס Carrefour Club
   1. האפליקציה תאפשר הפניה של משתמשים באפליקציה, שהם מחזיקי כרטיס CarrefourClub, לכאל, לצורך קבלת אשראי מכאל בכרטיס CarrefourClub. זאת, באמצעות כפתור ייעודי באפליקציה אשר יהיה זמין למשתמשים הנ"ל.
   2. לחיצה על הכפתור הייעודי בידי משתמש המעוניין בהצעת אשראי בכרטיס CarrefourClub מאת כאל כאמור, תגרום להפניית המשתמש אל ממשק דיגיטלי המנוהל, מתוחזק ומתופעל על ידי חברת כאל ובאחריותה הבלעדית.
   3. מובהר - ככל שיועמד למשתמש כאמור אשראי בכרטיס CarrefourClub על ידי כאל, הוא יועמד במלואו ובאופן בלעדי על ידי כאל, מאמצעיה, בתפעולה, בניהולה ובאחריותה הבלעדית, בהתאם לשיקול דעתה ועל פי תנאיה, ולא באחריות הבנק. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הבנק אינו ולא יהיה צד להסכם העמדת האשראי בין כאל לבין המשתמש (ככל שיועמד), ולא יראו בבנק כמי שפועל מטעמה או בשמה של כאל, כאשר כל הליכי העמדת האשראי וניהולו על ידי כאל כאמור, לרבות פעולות החיתום,קביעת תנאי האשראי (כגון סכום האשראי ושיעור הריבית), אישור או סירוב כאל לבקשת האשראי כאמור וכיוצ"ב, יבוצעו על ידי כאל בלבד לפי שיקול דעתה המלא והינם באחריותה הבלעדית ולא באחריות הבנק ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הבנק בעניין.
   4. עוד יובהר - אין בהפניה לבקשת הלוואה בכרטיס CareffourClub מכאל כאמור בסעיף ‏8.10 זה, להוות הצעה או המלצה לקבלת אשראי מכאל ו/או בכלל. על כל משתמש לבחון, לפי שיקול דעתו, את צרכיו ואת אפשרויות קבלת האשראי העומדות בפניו, לרבות בחינת הכדאיות הכלכלית והשוואת תנאי ההלוואות וזכאויותיו אצל נותני שירותים רלוונטיים אחרים (ובכלל זה בנק הפועלים, שייתכן שאצלו יוצעו למשתמש תנאים עדיפים).
 9. הגנת הפרטיות - מידע והשימוש בו
  1. הפרטיות שלך חשובה לנו ואנו משתדלים לאפשר לך רמת שליטה גבוהה ביחס למידע האישי שלך וניהולו. המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באפליקציה נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת כדלהלן המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אנא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון, משום שבעצם השימוש באפליקציה הנך מאשר ומסכים לתנאיה.
  2. הוראות סעיף ‏9 זה להלן יחולו ביחס למידע (לרבות מידע "אישי") שיימסר לבנק באמצעות האפליקציה או אשר יימסר בעת ההרשמה לאפליקציה או ייאסף במהלך השימוש בשירותי האפליקציה או כל מידע נוסף שהבנק יקבל על המשתמש מצדדים אחרים כמפורט בתנאי שימוש אלו, כגון, אך לא רק: ממשתמשים אחרים באפליקציה, רשויות, חברות, אפליקציות צד שלישי, מנפיקות או מתפעלות כרטיסי החיוב שהזנת לאפליקציה וכן במסגרת או בקשר להחזקתך בכרטיס CarrefourClub והשירותים הקשורים אליו (להלן ביחד: "המידע"). מידע כאמור ייכלל ויישמר במאגרי המידע של הבנק או מי מטעמו.
  3. הבנק מיישם נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע האישי אודות משתמשים הנמצא בחזקתו, ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. עם זאת, על משתמשים לשים לב כי ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני, והבנק אינו יכול להבטיח באופן מוחלט כי גישה או שימושים לא מורשים לא יתרחשו.
  4. ככלל, משתמש אינו מחויב למסור לנו מידע (לרבות מידע "אישי"), אלא אם ציינו בפניו אחרת ו/או אם נדרש על פי דין, אולם אם המשתמש אינו מסכים לכך, ישנם שירותים שלא ניתן יהא לקבלם במסגרת האפליקציה. הנך מסכים ומצהיר בזאת שמידע אישי. שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המקוונים ולמטרות הנוספות המפורטות בסעיף זה, ובשימושך בשירות ובאפליקציה, הנך מאשר אף את הוראות סעיף 9 זה ואת איסוף, עיבוד ושמירת המידע כמפורט בו.
  5. המשתמש מאשר לבנק, לרבות באמצעות צדדים שלישיים כמפורט להלן, להשתמש ולעבד מידע אישי אודות המשתמש, למטרות הבאות:
   1. מתן שירותים למשתמש באמצעות האפליקציה ולשם ניהול היחסים בין הבנק לבין המשתמש;
   2. בדיקת בקשות לקבלת שירותים וקבלת החלטות בקשר עם השירותים, היקפם ואופן נתינתם;
   3. ניהול סיכוני אשראי, ובכלל זה ניתוח ודירוג סיכון אשראי, וכל ניהול סיכונים אחרים, כגון איתור ומניעת הונאות או מניעת שימוש לרעה בשירותים, ניטור פעולות על פי הדין ובכלל זה על פי דין זר וכדומה;
   4. לצרכי בקרה ואבטחת מידע של האפליקציה והשימוש בה, כגון לצורך אימות זהותך בעת התחברות לחשבונך או בבקשה לרישום לשירותי האפליקציה או בבקשה לביצוע תשלום לבית עסק באמצעות bit או לביצוע עסקה באמצעות ארנק bit, וכן לאיתור ומניעת פעילות העלולה לסכן את האפליקציה;
   5. שיפור השירות למשתמש ולמשתמשים נוספים, ובכלל זה פיתוח מוצרים ושירותים חדשים והצעתם ללקוחות הבנק או משתמשי האפליקציה;
   6. לשלוח לך הודעות שירות לגבי השירותים (כגון, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות-פוש – Push Notifications או הודעות SMS), למשל, ומבלי למצות, על מנת לעדכן אותך על כך שהועברו לך כספים באמצעות האפליקציה (שירותי P2P), או ביחס להוראות תשלום שונות שבוצעו באמצעות האפליקציה. הנך יכול לסרב לקבל הודעות מסוג זה, כאמור, ואולם יבואר כי סירוב עשוי להשפיע על אפשרותך לקבלת שירותים ב - bit, לרבות על האפשרות לבצע העברות כספים וקבלת כספים באמצעות שירותי P2P; יובהר שסירוב לקבלת הודעות Push Notifications לא ימנע ממך קבלת שירותי bit וההודעות ישלחו אליך באמצעים אחרים;
   7. לשם עריכת פילוחים ובחינות סטטיסטיות.
   8. על מנת לנתח את המידע והפעולות שלך במסגרת השימוש בשירותים, אפיון הרגלי שימוש בשירותים והרגלי צריכה והעדפות לצורך מיקוד מידע שיווקי והודעות פרסומת, וכדי לשלוח לך הודעות מותאמות אישית בערוצים השונים, לרבות משלוח דיוור ישיר;
   9. על מנת לשלוח לך מידע, פרסומים והצעות אשר יותאמו לך באופן אישי, בין היתר, על בסיס השימוש שלך בשירותים.
   10. כדי שנוכל לשלוח לך דואר פרסומי, ניוזלטרים ועדכונים על ההתפתחויות בשירות ובאפליקציה, הצעות חדשות, עדכונים בנוגע לשירותים וכיוצא בזאת באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש, או באופן מקוון, בהתאם לדין;
   11. לאכוף את תנאי השימוש או כל הסכם אחר, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של תנאי השימוש;
   12. לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בכל תרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן לצורך טיפול בבעיות טכניות או טיפול בכל תקלה ו/או תלונה ו/או בקשה של המשתמש הקשורה למתן השירותים באפליקציה;
   13. לשם הצגה באפליקציה של פעולות ועסקאות בכרטיס CarrefourClub, ולצרכים תפעוליים.
  6. הבנק עשוי להעביר באופן שוטף או מעת לעת, מידע אודות משתמש, ככל הנדרש כדי לממש את מטרות השימושים שלעיל וזאת לגורמים שהינם:
   1. צדדים שלישיים המצויים בארץ ובחו"ל המספקים לבנק שירותים ובכלל זה גם שירותי ענן, מחשוב, תפעול ותקשורת לצורך קבלת השירותים - ספקי השירותים יהיו רשאים להחזיק את המידע, לאחסן אותו ולעשות בו שימוש לצורך אספקת השירותים על ידם;
   2. צדדים שלישיים אליהם המשתמש ביקש ו/או הסכים להעביר מידע, צדדים שלישיים אשר המשתמש ביקש או הסכים לקבל מהם שירותים, ו/או ביקש לבצע, באמצעות האפליקציה, הוראות תשלום לאותם צדדים שלישיים;
   3. למי שעל פי דין, לרבות על פי דין זר והוראות בנק ישראל, הבנק מחויב למסור לו את המידע, לרבות, ומבלי למצות - לצרכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית ו/או לצדדים שהמידע נדרש להם לצורך עמידה בהוראות דיני המס;
   4. למערכות סליקה של אמצעי תשלום, נכסים פיננסיים ומידע, לרבות מתפעלות ו/או מנפיקות כרטיסי החיוב או מותג כרטיס החיוב (הסכימה הבינלאומית) ולצדדים נגדיים לפעולות או עסקות, בין שהם צד אמצעי או צד סופי;
   5. לתאגיד חדש או אחר, אם הבנק או כל חברה אחרת מקבוצת הבנק יארגן את פעילותו במסגרת תאגידית אחרת וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של צד שלישי;
   6. לגופים נמחים - במקרה של המחאה או שעבוד על ידי הבנק או לצורך ביצוע המחאה או שעבוד כאמור.
  7. הבנק רשאי להיעזר בשירותים ובכלים של צדדים שלישיים על מנת לעבד את המידע האישי על אודותיך, לרבות לצורך איסוף וניתוח מידע, ולהעביר ולשתף עם צדדים שלישיים מידע כזה בהתאם לשיקול דעתו של הבנק, למטרות המפורטות בתנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות לעיל ולהלן, ובכפוף להם.
  8. המידע הנאסף ומעובד על ידי הבנק, כמפורט לעיל עשוי להישמר במאגרי מידע של הבנק ו/או במאגרי מידע של צדדים שלישיים המעניקים לבנק שירותים, המצויים בישראל ובמדינות אחרות בעולם. לתשומת ליבך, הבנק רשאי להעביר מידע אישי גם למדינה ולסמכות שיפוט שמחילה חוקי הגנת מידע המספקים הגנה פחותה מזו הקבועה בדין בישראל, והינך מסכים להעברת מידע זה. ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל או באיחוד האירופי, אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי הצדדים השלישיים להם אנו מעבירים את המידע מגינים על פרטיותך ושומרים על המידע האישי אודותיך.
  9. שימוש במידע על ידי צדדי שלישיים.
   1. באפליקציה נעשה שימוש בקובצי cookies, tags, pixels ודומיהם (להלן יחד יכונו: "cookies"). קבצים אלו הינם טכנולוגיות הנשלחות למכשיר עמו אתה עושה שימוש באפליקציה ומאחסנות עליו קובצי מידע שונים באופן אוטומטי. ה- cookies בהם הבנק עשוי לעשות שימוש מסייעים לבנק: לזהות את מכשירך על מנת ללמוד על השימוש שהנך עושה באפליקציה; לאפשר לך ממשק ידידותי בעת השימוש באפליקציה; לצורך יתר המטרות המפורטות במדיניות זו. הבנק נעזר באפליקציה בכלים של צדדים שלישיים, כגון מוצרי Google ו- Facebook, לניתוח השימוש באפליקציה ולצרכי פרסום מותאם. נעשה שימוש ב,Google Firebase וכן ב- Google Tag Manger לניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי אודות התנועה והפעילות באפליקציה, וכן בשירותי התאמה אישית של מודעות על-ידי הכלי Google Signals, למשתמשי Google, שבחשבונם מופעלת האופציה להתאמה אישית של מודעות ("Ads Personalization"), אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא:
    מדיניות הפרטיות
    כלים אלו משמשים את הבנק גם לצרכי פרסום ו- remarketing באפליקציה וברחבי הרשת (בעזרת AdWords) אשר עשוי להיות מותאם להעדפותיך על בסיס מאפייני פעילותך באפליקציה. הבנק עושה שימוש גם בדיווח על הופעות ברשת המדיה של Google וכן בדיווח על דמוגרפיה ותחומי עניין ב-Analytics. כמו כן נעשה שימוש ב- Facebook Pixel לצורך פרסום מותאם ברשתות המדיה.
    בהפעלת כלים אלו באפליקציה, החברות המספקות את הכלים (

    Google

    ו-

    Facebook

    ) עושות שימוש ב-

    cookies

    שלהן לזיהוי מכשירך ולאיסוף מידע כגון כתובת ה-IP שלך, מזהים ייחודיים למכשיר ממנו הנך גולש ומאפייניו, פעילותך באתרים ובאפליקציה, בעמודים בהם צפית ועוד. ה-cookies עשויים לאפשר להן לזהות את מכשירך אף לאחר היציאה מהאפליקציה. המידע הנאסף על ידן עשוי להשמר במאגרי המידע של החברות מחוץ לישראל.
    ככל שתבקש ללמוד אודות השימוש שחברות אלו עושות ב cookies שלהן ובמידע הנאסף באמצעותם, תוכל לעשות כן באתרים הרשמיים שלהן. לנוחיותך, מצורפים הקישורים הבאים:
    ניהול השימוש ב facebook cookies
    ניהול שימוש ב google cookies
    בקישורים אלו תוכל למצוא גם מידע אודות האפשרויות אותן הן מציעות לך לניהול השימוש ב cookies שלהן, ובכלל זה לבחור שלא יעשה שימוש בכלים אלו במהלך גלישתך (opt out), למשל באמצעות האתרים הבאים:
    1.ניהול השימוש ב cookies
    2.ניהול השימוש ב cookies
    Google ו- Facebook מציעות בקישורים המפורטים לעיל אפשרויות לשינוי העדפות ה cookies בכלים המופעלים על ידן. אתרים ויוזמות שונות ברחבי האינטרנט מציעים גם הם מידע וכלים שונים לניהול ושליטה על cookies, כגון:
    1.מידע וכלים שונים לניהול ושליטה על cookies
    2.מידע וכלים שונים לניהול ושליטה על cookies
  10. קישורים ומוצרים של צדדים שלישיים. בכפוף לדין החל, האפליקציה עשויה לכלול קישורים (לינקים) לעמודים חיצוניים המופעלים על ידי צדדים שלישיים, בין אם באמצעות באנרים הניתנים להקלקה או כ"כפתור" באפליקציה או בכל אופן אחר בהתאם לטכנולוגיה העדכנית בה ייעשה שימוש בהתאם לדין. הנך אחראי באופן בלעדי לכל פעילות ו/או לקשריך עם צדדים שלישיים כאמור. לבנק אין כל מעורבות, שליטה או אחריות בקשר עם מוצרים או שירותים אלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי הם כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים. לכן, מומלץ לקרוא בעיון את תנאי השימוש והפרטיות של אתרים ושירותים אלו לפני תחילת השימוש בהם. בכל שאלה או תלונה בנוגע למקור צד ג׳ או כל תכני צד ג׳, עליך לפנות למקור צד ג׳ באופן ישיר והבנק לא יישא בכל אחריות בשל כך.
  11. שמירת מידע בסיום ו/או הקפאת השירותים. במקום בו המשתמש הפסיק לקבל איזה משירותי האפליקציה מכל סיבה שהיא, הבנק רשאי לשמור מידע לצורך המטרות והשימושים המפורטים במדיניות זו, לרבות ומבלי למצות מידע אישי שנמסר על ידך במהלך תקופת השירותים, לרבות פרטים אישיים ו/או מידע ביחס לעסקאות ו/או העברות וקבלות כספים שבוצעו באמצעותך עובר לסיום השירות. הבנק יהא רשאי להעביר מידע כאמור לידי צדדים שלישיים בהתאם לדין, לאמור במדיניות פרטיות זו ו/או בכפוף להוראת רשות מוסמכת שניתנה על פי דין.
  12. ככלל, באפשרותך לעיין במידע האישי אותו אנו שומרים לגביך באמצעות פנייה אלינו דרך פרטי ההתקשרות בטלפון 6428*
  13. הסרה מקבלת הודעות. תוכל לבחור שלא לקבל מאתנו הודעות המכילות מסרים פרסומיים או הודעות אחרות בנוגע לשירותים, באמצעות לחיצה על קישור הסרה כפי שיופיע בהודעות ובהתאם לדרוש בדין או באמצעות יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות של bit בטלפון 6428* בשעות הפעילות. כמו כן, תוכל להסיר את האפשרות לקבלת הצעות בהתאמה אישית, באמצעות מסך ההגדרות באפליקציה. לתשומת לבך, אף אם תבחר שלא לקבל מאתנו את ההודעות הפרסומיות או שיווקיות או הצעות מותאמות אישית, נוכל לשלוח הודעות בעלות אופי שירותי ו/או תפעולי הנדרשים לצורך מתן השירותים באפליקציה.
  14. אם אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי אודותיך שמצוי אצלנו, ניתן לפנות אלינו דרך פרטי התקשרות כאמור, ופנייתך תבחן בהתאם לדין.
  15. שים לב: בכל פנייה לבקשה לעיין במידע, נבקש כי יצורפו הפרטים הבאים: שם, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני והמידע בו הנך מעוניין לעיין או אשר אותו הנך מעוניין לתקן או למחוק. ככל שברצונך לאפשר לאדם אחר לעיין במידע עבורך, נבקש לצרף גם ייפוי כוח מפורש לעניין זה.
  16. בעת הורדת האפליקציה רשאי המשתמש לאשר, או לדחות, קבלת הודעות (push notifications"") במכשיר בו מותקנת האפליקציה; הודעות אלו יכללו מעת לעת גם דברי פרסומת מאת הבנק. ניתן לחסום קבלת הודעות אלו בכל עת באמצעות חסימת שירות ההודעות (push notifications"") במערכת ההפעלה של המכשיר בו מותקנת האפליקציה.
  17. מידע נוסף אודות דיני הגנת הפרטיות בישראל וזכויותיך ביחס למידע אישי שלך, תוכל למצוא באתר הרשות להגנת הפרטיות בכתובת: דיני הגנת הפרטיות .

 10. זכות הבנק להגביל או לשנות את השירותים בעתיד
  1. בכפוף לכל דין ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏19 להלן, הבנק רשאי להגביל ו/או לשנות את השירות והאפליקציה בהגבלות נוספות ללא חובה לנמק החלטה זו. לדוגמא, הבנק רשאי להגביל את סכום ההעברות וקבלת הכספים באמצעות שירותי ה-P2P באפליקציה (הגבלות שעתיות, יומיות, שבועיות וכן הלאה), ו/או את סכום והיקף העסקאות שניתן לבצע באמצעות איזה משירותי תשלומים בבתי עסק המפורטים בסעיף ‏6 (כולם או חלקם) ו/או לשנות את תנאי השימוש בשירותי ה-P2P, תשלומים בבתי עסק (כולם או חלקם) או להוסיף עליהם מגבלות נוספות, ועוד.
 11. עשיית שימושים חוקיים בלבד באפליקציה ובשירותים
  1. בעת שימוש בשירותי האפליקציה חלה על המשתמש החובה לפעול לפי כל דין, ובכלל זה, דיני המס במדינת ישראל, פקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה; בנוסף, חלה על מקבל הכספים החובה להפיק ולמסור למשלם את כלל המסמכים המתאימים והנוגעים לביצוע התשלום כגון, חשבון עסקה, חשבונית וכיוצא באלה.
 12. מחיקת האפליקציה בסיטואציה של החלפת מכשיר תומך
  1. ככל שהמשתמש יבחר להחליף את המכשיר התומך, למכרו או להעבירו לאחר ו/או לשנות מספר מנוי סלולארי, יש למחוק את האפליקציה מהמכשיר התומך. ניתן להוריד את האפליקציה שוב לשימוש, בכפוף לבצוע הליך הצטרפות ורישום מחודש, כמפורט לעיל.
 13. ביטול פעולות שבוצעו באפליקציה
  1. מובהר שלא ניתן לבטל או לשנות עסקה שבוצעה באמצעות האפליקציה והשירותים.
 14. אחריות וסיכונים
  1. הבנק לא יהיה אחראי ולא יוחזק כמי שידע או שהיה עליו לדעת לגבי עסקה אשר לגביה נשלח תשלום או בקשת התשלום ("עסקת היסוד"); כמו כן, הבנק אינו אחראי ולא יהיה אחראי למוצר ו/או לשירות נשוא עסקת היסוד, לרבות, בכפוף לכל דין (וכן בכפוף ליכולתו של הבנק להפסיק את ביצוע הוראת התשלום באמצעות bit) בקשר עם דרישה של המשתמש מהבנק לביטול או להחזר התשלום אשר שולם על ידו, באמצעות האפליקציה. בכל מקרה בו לא סופק למשלם שירות או מוצר, או שאלו סופקו בחלקם, או שסופקו שלא לשביעות רצונו של המשלם - על משלם הכספים לפנות ישירות למקבל הכספים על מנת להסדיר את קבלת התמורה או התשלום. בנוסף, יוכל המשלם לפנות לחברת האשראי (מנפיקת כרטיס החיוב המשמש לתשלום באמצעות האפליקציה), בקשר עם טענות הנוגעות לעסקת היסוד.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הבנק רשאי לבדוק את עצם קיומן של עסקה או עסקאות בגינן בוצע תשלום באמצעות האפליקציה, תנאיהן, הכרוך בהן, או הנוגע להן, במישרין או בעקיפין. כמו כן, ובכפוף לכל דין, לא תחול על הבנק אחריות בקשר לאי-אספקתם (לרבות זמן אספקתם), כמותם, טיבם או איכותם של המוצרים או השירותים שיירכשו בבתי עסק באמצעות האפליקציה, והבנק לא יהיה חייב לנקוט בצעדים כלשהם נגד בתי העסק בקשר לטענות האמורות לעיל, והכל בכפוף להוראות חוק שירותי תשלום, התשנ"ט-2019, וככל שלא נקבע אחרת בחוק .
  3. השימוש בשירות כפוף לדין. בעצם ההצטרפות לשירות המשתמש מוחזק כמי שעושה בו שימוש לפי דין וכמי שהתקשר בעסקת יסוד נושא השירות לפי דין.
  4. יש לנקוט בשיקול דעת מתאים בעת השימוש בשירות. שימוש באפליקציה ובשירותים כרוך בסיכונים שונים הנובעים, בין היתר, מאופי אמצעי התשלום ואופן השימוש בו. למשל, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הסיכונים והתקלות להלן:
   1. הסיכונים הייחודים שנובעים מקווי התקשרות ומהמערכת שבאמצעותה מופעל הטלפון הנייד ועל גביו מותקנת האפליקציה.
   2. כל מערכת ממוחשבת ורשת תקשורת סובלת לעתים מתקלות. השימוש בשירות חשוף לסיכונים הטבועים במערכת ממוחשבת ובמערכות תקשורת.
   3. שימוש לרעה על ידי מי שאינו מורשה לכך ו/או גילוי ו/או שינוי מידע הזורם באפליקציה ובשירותים על ידי מי שאינו מורשה לכך. ניסיונות להונאות וגניבת זהויות.
   4. שיבוש מסרים מהמשתמש לבנק במהלך ההתקשרות ו/או שיבושים באמצעי התקשורת ו/או אי זמינות של אמצעי התקשורת.
   5. תקלות טכניות.
   6. שימוש שלא כדין באפליקציה ובשירותים.
   7. שידור של הוראות ו/או נתונים שגויים ו/או בלתי סבירים על ידי המשתמשים.
   8. חבלה, שינויים, העתקות, שימושים ללא רשות במכשיר הסלולרי.
   9. שיבוש בנתונים או בהוראות באפליקציה ובשירותים ו/או אי ביצוע ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים כלשהם בין אם אצל המשתמשים ובין אם אצל הבנק ובין אם אצל צד שלישי.
   10. תקלות ברשת האינטרנט ו/או הטלפון ו/או בציוד הבנק ו/או במכשיר הסלולרי ו/או בתוכנה ו/או בחומרה של הבנק, המשתמשים ו/או צד שלישי.
   11. חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמשים לצד שלישי.
   12. ביצוע הוראה שהועברה באמצעות האפליקציה באופן חלקי או באופן שונה מהצורה בה ניתנה.
   13. אובדן ו/או גניבה של המכשיר הסלולרי כך שצד שלישי שאינו מורשה לכך עלול לבצע באמצעות המכשיר פעולות באפליקציה. על המשתמשים לוודא כי מכשירם בעל אבטחה פיסית ולוגית מתאימה, לרבות מנגנון לנעילת המכשיר כאשר אינו בשימוש ולדווח לבנק על אובדן ו/או גניבה על מנת שהבנק יוכל לחסום את האפליקציה.
  5. הבנק עושה כל מאמץ להקטין את מספר התקלות והסיכונים למינימום ולאפשר למשתמש להמשיך ליהנות מהשירות בכל עת. על אף האמור, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים.
  6. לפיכך, בכפוף לכל דין, הבנק יהיה פטור מאחריות לכל נזק, הפסד והוצאה כלשהם או לשיבוש במידע, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן שירותי תקשורת שיבושים ותקלות אחרות בקווי תקשורת או זמינותן וזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, שיבושים במידע ובנתונים או תקלות אחרות שאינן בשליטת הבנק והבנק לא יכול היה למנען במאמץ סביר.
  7. מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף ‎24 להלן לעניין אחריות הבנק לפגמים בביצוע פעולת תשלום.
 15. עקרונות אבטחת מידע והגנת הפרטיות – המלצות ליישום בידי המשתמשים
  1. גלישה בטלפון נייד
   1. יש להשתמש במכשיר בהתאם להגדרות היצרן.
   2. יש להימנע משימוש במכשירים פרוצים.
   3. יש להתקין יישומים רק מחנויות האפליקציות הרשמיות.
   4. יש לעדכן את מערכות ההפעלה והאפליקציות באופן תדיר, וקרוב ככל הניתן ליציאת גרסה מעודכנת.
  2. מסרונים בטלפון נייד – ישנן תופעות מוכרות של "פישינג" או התחזות באמצעות מסרונים, בין היתר על ידי קישורים לאתרים ואפליקציות מתחזים ובקשות לשליחת פרטים מזהים, מספרי כרטיס אשראי וכדומה בהודעות חוזרות. הבנק לא שולח בקשות למסירת פרטי הזדהות באמצעות דוא"ל, מסרונים וקישורים. ככל שהבנק מעוניין בקבלת מידע נוסף מהמשתמש, המידע יתבקש באפליקציית ביט בלבד. על המשתמש לשמור בסודיות על פרטי הגישה לאפליקציית bit ועל "רכיבים חיוניים" אחרים לשימוש באפליקציה כמפורט בסעיף ‏4.17 לעיל. בכלל זה, על המשתמש לשמור בסודיות את קוד האימות שהבנק ישלח לעיתים במסרון למספר הטלפון הנייד ו/או הודעות דוא"ל לאימות כתובת הדואר האלקטרונית שמסר המשתמש לבנק.
  3. דואר אלקטרוני – דואר אלקטרוני (דוא"ל) יכול להוות פלטפורמה להחדרת נוזקות וגניבת מידע ו/או להתחזות
   1. יש להקפיד על תקשרות מאובטחת בין המחשב/הטלפון הסלולרי לשרת הדוא"ל.
   2. פרטי האימות והזדהות הינם אישיים ואין להעבירם לגורם אחר. אין לשלוח או להעביר לאחר בדוא"ל פרטי זיהוי ו/או פרטי הגישה לאפליקציית bit (לרבות הודעות דוא"ל אישיות שישלחו למשתמש ע"י הבנק), פרטים אישיים, ופרטי כרטיס אשראי.
  4. סיסמה אישית – הסיסמה שהוגדרה על ידי המשתמש כאמור הינה אישית והינה "רכיב חיוני" לצורך השימוש ב bit כמפורט בסעיף ‏4.17 לעיל.
   1. חשוב להימנע מלחשוף את הסיסמה האישית לאדם אחר.
   2. חשוב לבחור בסיסמה אישית ייעודית ל bit.
   3. יש להימנע משמירת הסיסמה האישית במכשיר הטלפון הסלולארי או במקום גלוי.
 16. שירותי SMS, דוא"ל ושירותים מקוונים
  1. הצטרפות לשירות והשימוש בו, הנו באמצעות מספר מנוי סלולארי – מספר זה משויך למכשיר טלפון סלולארי המוחזק על ידי המשתמש, בשליטתו ובבעלותו (לעיל ולהלן: "המכשיר") ותומך בשירותי קבלה ומשלוח של מסרונים (SMS) וכן בהפעלה של פרוטוקול גלישה אינטרנטית באמצעות רשת הסלולר ובאמצעות wi-fi. מובהר בזאת כי ספקי התקשורת המספקים למשתמש את שירותי המסרונים או פרוטוקול הגלישה וכן ספקים נוספים המתפעלים את השירות, יהיו חשופים למידע נשוא השירות המועבר באמצעותם. לפיכך, בהסכמה לתנאים אלו או בעצם השימוש באפליקציה - המשתמש מבקש להצטרף להסדר קבלת מידע באמצעות משלוח וקבלת מסרונים (SMS) או באמצעות פרוטוקול גלישה אינטרנטי. מסרון (SMS) עשוי להתקבל על ידי משתמש באפליקציה גם בימי שבת וחג.
  2. הצטרפות לשירות והשימוש בו, כרוכים לעיתים בקבלת דוא"ל באמצעות כתובת דוא"ל. מובהר בזאת כי הספקים המספקים למשתמש את שירותי הדוא"ל או פרוטוקול הגלישה וכן ספקים נוספים המתפעלים את השירות, יהיו חשופים למידע נשוא השירות המועבר באמצעותם. כמו כן, השרות ניתן באמצעות ספקי תקשורת, וכן ספקי אינטרנט (ISP), ולפיכך ייתכן כי סדר הגעת או קבלת ההודעות עשוי להיות שונה מסדר היווצרותן או מסדר משלוחן. כמו כן עלולים לחול שיבושים באופן הצגת ההודעה על צג הטלפון, ובמקרה כזה הנוסח הקובע יהיה זה ששלח הבנק. לפיכך, בהסכמה לתנאים אלו או בעצם השימוש באפליקציה – המשתמש מבקש להצטרף להסדר קבלת מידע באמצעות דוא"ל אשר עשוי להתקבל על ידי משתמש באפליקציה גם בימי שבת וחג.
 17. קניין רוחני
  1. מלוא זכויות היוצרים והבעלות באפליקציה, בשירות ובמידע הנכלל בהן או המסופק באמצעותן הנם ויוסיפו להיות בכל עת קניינו של הבנק. הסימנים המופיעים באפליקציה, בשירות הם סימני מסחר קנייניים של הבנק בין אם אלו רשומים ובין אם לאו; אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה. האפליקציה בכללותה, כולל השירות וכל המידע המופיע בהן, התוכנה שעליה מבוססת האפליקציה, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האפליקציה מוצעים לשימוש כמות שהם (AS IS), ואינם מותאמים לצרכיו של משתמש ספציפי או לשם פעולה מסוימת. חל איסור על כל פעולה של שכפול, צילום, הדפסה או שימוש בפלט מתוך האפליקציה לצורך הפצה או פרסום או לשם מסחר באלו בכל דרך שהיא; כמו כן חל איסור על כל פעולת תכנות מכל סוג באפליקציה ובכלל זה ומבלי למעט, הנדסה לאחור (reverse engineer) של האפליקציה, דקומפילציה (decompilation) של האפליקציה, שינוי, עריכה, תכנות מחדש של קוד האפליקציה, וכל ניסיון לפענח מבנה, צפנים או קוד האפליקציה.
 18. עמלות
  1. האפליקציה והשירותים המוצעים בה נכון לגרסה זו של האפליקציה ללא תשלום. הבנק שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלום או עמלה בגין השימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים בה בשיעורים ובמועדים שיהיו קבועים בתעריפון הבנק בכפוף לכל דין.
 19. סירוב הבנק לבצע פעולות תשלום
  1. מובהר שהאמור בסעיף ‎19 זה אינו חל על שירות ארנק bit.
  2. הבנק רשאי לסרב לבצע פעולות תשלום (כהגדרת מונח זה בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019) באמצעות השירות, או להגבילה ובלבד שלא יסרב לבצע פעולת תשלום כאמור או יגבילה מטעמים שאינם סבירים, והכל בהתאם להוראות הדין. במקרה זה הבנק יודיע על כך למשתמש בתוך זמן סביר בשים לב לנסיבות העניין וימסור למשתמש את הטעמים לסירוב ואת האופן שבו באפשרות המשתמש לתקן את הפגם שהביא לסירוב הבנק, אם ישנו. על אף האמור, הבנק יהיה רשאי שלא למסור למשתמש את הטעמים לסירוב כאמור, אם סבר כי פירוט כאמור עלול לסכל את המטרה שלשמה נדרש הסירוב, ובכלל זה ככל שהדבר אסור על פי דין או אם התקיים חשש סביר שהמשתמש מבצע הונאה.
 20. סיום והקפאה על ידי הבנק
  1. הבנק יהיה רשאי בכל עת לסיים את השירות, על ידי מתן הודעה בכתב של 45 ימים מראש למשתמש. על אף האמור לעיל, הבנק לא יהיה מחויב במתן הודעה מוקדמת כאמור, אם התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות סיום כאמור באופן מידי.
  2. מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף ‏2.8 לעיל, לבנק הזכות להקפיא את אפשרות השימוש באפליקציה או בשירות תחת האפליקציה על ידי משתמש, אם הדבר נדרש בהתאם להוראות כל דין או מטעמים סבירים אחרים. לעניין זה יראו כטעמים סבירים, בין השאר, אי יכולת הבנק לספק את השירותים על פי הוראות החוק (בכלל זה, במידה שהמשתמש לא מסר לבנק פרטים ונתונים כנדרש וכמפורט בסעיף ‏2.1 לעיל ו/או במידה שלא יתאפשר לבנק להשלים את אימות איזה מהצהרות המשתמש כאמור בסעיף ‏2.6 או במידה שהבנק ימצא כי איזה מהצהרות המשתמש אינן נכונות כאמור בסעיפים ‏2.8 ו ‏2.9 לעיל), חשש לפגיעה באבטחת האפליקציה ו/או איזה מהרכיבים החיוניים באפליקציה, חשש לשימוש לרעה באפליקציה או מרמה, חשד כי פעילות המשתמש באמצעות השירותים באפליקציה אסורה על פי דין ו/או מפרה את מדיניות הבנק ו/או את תקנת הציבור (לרבות, קבלה או העברה של כספים לצורך תשלום עבור שירות או מוצר או חוב שהנם בניגוד לדין למשל הימורים ומשחקים אסורים או לתקנת הציבור), או חשש ממשי שהמשתמש לא יוכל לפרוע את התחייבויותיו כלפי הבנק.
 21. סיום השימוש בשירות או הקפאת השירות על ידי משתמש
  1. בפני משתמש המעוניין לסיים את השימוש בשירותים השונים במסגרת האפליקציה, עומדות האפשרויות הבאות:
   1. מחיקת פרופיל– משתמש יוכל לפעול למחיקת הפרופיל האישי באפליקציה באמצעות שימוש בכלים הזמינים באפליקציה. במקרה זה, ימחקו פרטי המשתמש, לרבות פרטי כרטיס החיוב. מידע אשר נמסר על ידי המשתמש במסגרת השימוש בשירות ו/או נאסף בקשר לשימוש שביצע המשתמש באפליקציה ובשירות לא יהיה זמין עוד למשתמש באמצעות האפליקציה. עם זאת, ובהתאם לאמור בסעיף ‎9.11 לעיל, מידע שנצבר באפליקציה במהלך קבלת השירותים, ימשיך להישמר על ידי הבנק באופן מאובטח.
   2. הקפאה / השהייה זמנית של השימוש באפליקציה – יש לפנות למוקד שירות הלקוחות ב6428*.
   3. עדכון פרטי כרטיס/ עדכון פרטי חשבון בנק – לידיעתך, בכל עת ניתן לשנות את פרטי כרטיס החיוב (בין אם הכרטיס משמש אותך בשירות ה-P2P או לשירותים אחרים) וכן את פרטי חשבון הבנק לזיכוי (ביחס לשירות ה-P2P) באזור "הכרטיסים שלי" ובאזור "החשבונות שלי" בתפריט האפליקציה, ובלבד שכרטיס החיוב הונפק על שם המשתמש ע"י תאגיד בנקאי ישראלי או חברת כרטיסי אשראי בישראל וחשבון הבנק הינו חשבון מסוג עובר ושב (עו"ש) בלבד בבעלות המשתמש ומתנהל בתאגיד בנקאי ישראלי, ובכפוף לביצוע אימות הצהרות המשתמש ביחס לבעלותו בכרטיס החיוב ו/או בעלותו בחשבון הבנק כמתואר בסעיפים ‏2 ו - ‏3 לעיל.
  2. מובהר, כי המשתמש עשוי להמשיך לחוב בגין הוראות תשלום שניתנו על ידו קודם להקפאת השימוש או סיום השירות כאמור.
 22. שינויים לשירות
  1. בכפוף להוראות הדין ובכפוף להוראות תנאי שימוש אלו, הבנק רשאי בכל עת לשנות את האפליקציה ו/או את אופן ביצוע השירותים המוצעים בה, לשנות תכנים או עיצובים, על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של הבנק - ללא חובת הודעה מוקדמת בקשר עם כל שינוי או ביטול בקשר או ביחס לשירות.
 23. גניבה או אובדן של רכיב חיוני או שימוש לרעה באפליקציה

  מובהר כי האמור בסעיף ‎23 להלן לא יחול על שירותי ארנק bit.

  1. במקרה של גניבה או אובדן של רכיב חיוני באפליקציה, או שימוש לרעה באפליקציה על ידי מי שאינו זכאי לכך (להלן בסעיף זה: "האובדן"), יחול האמור להלן:
   1. המשתמש יודיע על כך לבנק מיד, בעל פה או טלפונית או בכתב או בכל דרך אחרת והכל כפי שהבנק יודיע מעת לעת (להלן בסעיף זה: "ההודעה"). המשתמש ימסור בהודעה את הפרטים שיידרשו על ידי הבנק, ובכלל זה על אודות נסיבות האובדן, פעולות התשלום שנעשו תוך כדי שימוש לרעה באמצעי תשלום ופרטי הנזק שנגרם וכן ינקוט כל צעד סביר לסייע בהקטנת הנזק. נמסרה ההודעה שלא בכתב, תימסר ההודעה, ככל שדרש זאת הבנק, גם בכתב, וזאת בתוך זמן סביר.
   2. לאחר שנמסרה הודעה כאמור המשתמש לא יהיה אחראי לשימוש לרעה באפליקציה שנעשה לאחר מסירת ההודעה.
   3. מובהר כי הבנק לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם פעולות שיעשה הבנק עקב מסירת הודעת המשתמש כאמור לעיל, כלפי המשתמש וכלפי צד שלישי כלשהו, ובלבד שהבנק פעל על פי הודעת המשתמש כאמור לעיל.
   4. בהתאם לדין הקיים, הבנק יהיה רשאי לחייב את המשתמש בגין כל תשלום באפליקציה, שנעשה בתקופה שבין המועד שבו נודע למשתמש, או למי מטעמו, על האובדן, עד מועד מסירת ההודעה לפי הסכום הנמוך מבין שני אלה: (1) סכום קבוע של 75 שקלים חדשים, בתוספת של 30 שקלים חדשים לכל יום שעבר בין המועד שבו נודע למשתמש באפליקציה על האובדן עד מועד מסירת ההודעה. על אף האמור לעיל, אם נמסרה ההודעה בתוך 30 יום מיום שנעשה לראשונה שימוש לרעה באפליקציה, לא יעלה סכום החיוב על 450 שקלים חדשים; (2) סכום פעולות התשלום שבוצעו בפועל תוך כדי השימוש לרעה.
   5. הסכומים המפורטים לעיל ניתנים לשינוי על פי צו של שר המשפטים, ובמקרה של שינוי כאמור, יחולו הסכומים המעודכנים.

   6. הגבלת האחריות האמורה בסעיף ‏23.1.4 לעיל לא תחול, והבנק יהיה רשאי לחייב את המשתמש בגין כל תשלום שנעשה באפליקציה לפני שנמסרה הודעה על ידי המשתמש כאמור באותו סעיף, אם השימוש באפליקציה נעשה לאחר שהמשתמש או מי מטעמו העמידו את הרכיב החיוני באפליקציה לרשותו של אדם אחר, והכל בין שהשימוש נעשה בידיעת המשתמש או בידיעת מי מטעמו ובין שנעשה שלא בידיעתם. הוראות סעיף קטן זה לא יחולו בהתקיים אחד מאלה:
   7. הרכיב החיוני באפליקציה הועמד לרשותו של האדם האחר בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד.
   8. השימוש לרעה נעשה לאחר שהרכיב החיוני באפליקציה, שהועמדה לרשות האדם האחר, נגנב מאותו אדם או אבד לו.
  2. על אף כל האמור בסעיף ‎23 זה לעיל, הגבלת אחריות המשתמש לא תחול במקרה בו פעל המשתמש בכוונת מרמה, ובמקרה כזה, הוא יהיה האחראי הבלעדי לשימוש לרעה באפליקציה.
 24. אחריות לפגמים בביצוע פעולות באפליקציה

  מובהר כי האמור בסעיף ‎24 להלן לא יחול על שירותי ארנק bit ויחולו הוראות סעיף ‎6.7 לעיל.

  1. הבנק לא יהיה אחראי לכל נזק או הוצאה שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו, בשל פגם בביצוע פעולת תשלום (כהגדרת מונח זה בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019) באמצעות האפליקציה, שנגרם בשל מעשה או מחדל של המשתמש ו/או מורשה מטעמו ו/או נותן שירותי תשלום אחר.
 25. כללי
  1. תנאי שימוש אלו באים להוסיף על כל הסכמה, הסכם ומסמך הקיימים בין המשתמש לבנק ואין בתנאי שימוש אלו כדי לגרוע או לשנות מכל הסכמה, הסכם ומסמך הקיימים בין המשתמש לבנק;
  2. השימוש באפליקציה ובכל השירותים המוצעים על ידה, וכל הליך משפטי הקשור או נובע לשימוש באפליקציה ולאפליקציה יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויובאו לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ישראל בלבד;
  3. תנאי שימוש אלה, וכן שימוש בשירות ובאפליקציה ובכל שירות אחר שמוענק על ידה, אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים;
  4. כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש.
  5. פניה בלשון זכר או נקבה – יש לראותה כמיועדת לשני המינים.

תנאים כלליים לשימוש בכרטיסי בנק הפועלים בארנק bit

 1. הגדרות:
  1. בנק הפועלים" או "הבנק": בנק הפועלים בע"מ, וכל גוף אחר מטעמו;
  2. "המנפיק": בנק הפועלים ו/או בנק הפועלים בשיתוף עם אחת מחברות כרטיסי האשראי איתן בנק הפועלים מציע כרטיסי חיוב ללקוחותיו, כמפורט בהסכם כרטיס החיוב; 
  3. "כרטיס חיוב" או "הכרטיס": כרטיסי חיוב שהונפקו לך על ידי הבנק במשותף עם אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל;
  4. "כרטיס מאושר": כרטיס חיוב (גם כרטיס אלקטרוני) שהבנק מאפשר את רישומו לשימוש בארנק bit;
  5. "הסכם כרטיס חיוב": הבקשה לקבלת כרטיס חיוב, התנאים הכלליים להסכם כרטיס חיוב וכל הסכם אחר או נוסף שמסדיר את  התנאים לשימוש בכרטיסי החיוב, שנקשרו בינך לבין המנפיקה; 
  6. "ארנק" או "ארנק bit": פלטפורמה טכנולוגית שמאפשרת מתן הוראות לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס חיוב בבתי עסק בישראל ובחו"ל באמצעות הצפנה של פרטי כרטיס החיוב, לרבות באמצעות הצמדת המכשיר התומך אל מסוף בית העסק בטכנולוגיות (NFC);
  7. "מכשיר תומך": מכשיר מבוסס מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד, שהבנק מאפשר להתקין על גביו את ארנק bit ולבצע באמצעות הארנק עסקאות בבתי עסק בארץ ובחו"ל;
  8. "מפעיל הארנק": "בנק הפועלים" או "הבנק".
 2. כללי:

  מסמך זה מפרט את התנאים הכלליים לרישום ושימוש של כרטיסים מאושרים בארנק bit;

  1. מובהר שהשימוש בכרטיסים מאושרים בארנק bit כפוף לתנאי הסכם כרטיס החיוב; בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה להסכם כרטיס החיוב, האמור בהסכם כרטיס החיוב יגבר;
  2. שימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק bit, לרבות רכישה שתתבצע על ידכם באמצעות הארנק, מהווה את הסכמתכם לקבל ולנהוג לפי תנאים אלו;
  3. המנפיק יהיה רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות תנאים אלו, וזאת בכפוף למתן הודעה;
 3. שימוש בארנק bit באמצעות כרטיסים מאושרים
  1. המנפיק מציע ללקוחותיו שורה של כרטיסים מאושרים שניתנים לשימוש בארנק bit;
  2. על מנת שתוכלו להשתמש באחד מהכרטיסים המאושרים, עליכם למלא במדויק אחר ההנחיות שמופיעות בתנאי השימוש שמסדירים את השימוש בארנק bit;
  3. לצורך השימוש בארנק bit, תתבקשו לאשר גישה (בהנחה שטרם אישרתם גישה כאמור) לספר הטלפונים, למצלמה, לשירות הנוטיפיקציות (התראות), לרכיב ה-NFC שבמכשיר, וכן, לאשר גישה לרכיבי ה-read phone state שבמכשיר המאושר במסגרתם תתבקש הרשאה לביצוע התקשרות ולניהול שיחות.
  4. השימוש והגישה לרכיבים כאמור נדרשת והינה הכרחית לצורך שימוש בארנק bit.

  5. תוכלו כמובן בכל עת לכבות ולהפעיל באופן ידני את הגישה לרכיב ה-NFC (בדרך כלל, באמצעות מסך ההגדרות במכשיר התומך שלכם).
  6. עוד תתבקשו להזין את פרטי הכרטיס המאושר שלכם בארנק bit (בהנחה שטרם הזנתם פרטי כרטיס מאושר לשימושים אחרים באפליקציית bit). לאחר הזנתם, פרטי הכרטיס המאושר יוצפנו באופן מאובטח בתוך המכשיר התומך. לאחר מכן, (בכפוף לתנאי השימוש בכרטיס החיוב שלכם ובכפוף ולשיקול דעתו של מפעיל הארנק), תוכלו לעשות שימוש בארנק bit.
  7. מובהר שהשימוש בכרטיסי החיוב בארנק bit מהווה עסקת חיוב בכרטיס חיוב. השימוש בכרטיס חיוב מאושר בארנק Bit זהה לשימוש שנעשה על ידכם בכרטיסי החיוב באופן פיסי. עם זאת, יתכן ובתי עסק מסוימים יאפשרו ביצוע עסקאות בכרטיסים מאושרים באופן פיסי בלבד (כרטיס הפלסטיק) אך לא באמצעות ארנק bit. כמו כן, ככל שכרטיס החיוב המאושר מצורף למועדון לקוחות, ובית העסק מעניק הנחה ו/או הטבה במעמד הקניה בשימוש בכרטיס חיוב המצורף למועדון לקוחות, עשויה ההנחה או ההטבה להיות כפופה או תלויה בשימוש בכרטיס החיוב באופן פיסי (כרטיס הפלסטיק) בלבד. מומלץ ליצור קשר ולברר מראש מול שירות הלקוחות של המנפיקה ו/או מתפעלת כרטיס החיוב הרלוונטית בדבר מימוש ההטבות וההנחות במסגרת מועדון הלקוחות בשימוש בכרטיס החיוב באמצעות ארנק bit.
 4. בירורים בקשר לשימוש בארנק bit
  1. לכל בירור, שאלה או תלונה בקשר לשימוש או תפעול ארנק bit (לרבות קשיים או תקלות ברישום של כרטיס מאושר לארנק) עליכם לפנות למפעיל הארנק בטלפון 6428* או ליצור קשר עם הבנק לפי פרטי ההתקשרות שמופיעים ב נספח 1
 5. תקלות בארנק bit
  1. בכפוף לכל דין, המנפיק אינו אחראי על תקלות או שיבושים בארנק bit. לקבלת מענה בקשר לתקלות ושיבושים בארנק עליכם לפנות למפעיל הארנק לפי פרטי ההתקשרות שמופיעים ב נספח 1
 6. ביטול של עסקה שבוצעה באמצעות ארנק bit
  1. בדומה לעסקה פיסית באמצעות כרטיס חיוב, עסקה שבוצעה באמצעות ארנק bit במסוף בית העסק הינה סופית ואינה ניתנת לביטול.
 7. עלויות
  1. המנפיק גובה עמלות וחיובים שונים בגין השימוש בכרטיסי החיוב שהוא מעמיד לרשות לקוחותיו. נכון לחודש דצמבר 2020, המנפיק אינו גובה עמלות נוספות בגין שימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק bit;
  2. תעריפון המנפיק שמסדיר את עלות השימוש בכרטיסי החיוב אותם הוא מנפיק ללקוחותיו זמין באתרי האינטרנט של המנפיקות, לפי פרטי ההתקשרות בנספח 1 לתנאי שימוש אלו.
  3. מובהר שמפעיל הארנק יהיה עשוי בעתיד, לגבות תשלומים ועמלות בגין השימוש בארנק bit.
 8. שמירה על פרטי הגישה למכשירים התומכים שלכם
  1. כאמור לעיל, על מנת לבצע שימוש בארנק bit מפעיל הארנק עשוי לחייב אותך לאבטח את הגישה למכשיר התומך שלך בקוד זיהוי (PIN) דפוס (Pattern) או באמצעי זיהוי ביומטריים (facial recognition) לפני שתוכלו לבצע עסקאות בארנק (Unlock2Pay). המכשיר התומך שלך, ופרטי הגישה אליו מהווים "רכיב חיוני" כפי משמעותו של מושג זה בחוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019.
  2. גורם זדוני שישיג את פרטי הגישה למכשיר התומך שלך, עלול לבצע עסקאות באמצעותו. לכן, חשוב מאוד שתשמור על פרטי הגישה למכשיר התומך שלך בסודיות מוחלטת, בנפרד ובאופן שאינו נגיש לאחרים. 
 9. זכות המנפיק שלא לכבד עסקאות בכרטיס המאושר באמצעות ארנק bit
  1. כאמור, שימוש בכרטיסים המאושרים שמציע המנפיק באמצעות ארנק bit, כפוף לתנאי הסכם כרטיס החיוב. בהתאם לכך, המנפיק רשאי שלא לכבד עסקה שבוצעה בכרטיס מאושר באמצעות ארנק bit, לדחות את ביצועה או לבצעה באופן חלקי בלבד, זאת מטעמים סבירים, כגון, במקרה שבו ביצוע ההוראה כרוך בחיוב חשבון ומצב החשבון לא מאפשר את החיוב האמור או במקרה שבו המסגרת בכרטיס המאושר לא מאפשרת את ביצוע הפעולה.
 10. מסירת הודעה למנפיק על גניבה אובדן או חשש לשימוש בלתי מאושר במכשיר תומך
  1. לתשומת ליבכם ועל מנת למנוע נזקים כתוצאה משימוש לא מורשה בכרטיסים מאושרים באמצעות ארנק bit – עליכם להודיע למנפיק (כלומר או לבנק או לחברת כרטיסי האשראי ששותפה עם הבנק להנפקת הכרטיס המאושר), באופן מידי על כל אירוע של חשש לגניבה או אובדן או לגישה בלתי מאושרת למכשיר התומך באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בנספח 1 למסמך זה. 
 11. הפסקת השימוש בכרטיס המאושר בארנק bit
  1. הפסקה ביוזמתכם:
   1. מבלי לגרוע מכל זכות שמוקנית לכם בהסכם כרטיס החיוב, אתם רשאים בכל עת, להסיר את הכרטיס המאושר מהארנק והכל בהתאם להנחיות מפעילת הארנק. לבירור לגבי אופן הסרת הכרטיס – אנא פנו למפעילת הארנק לפי פרטי ההתקשרות שמצוינים בנספח 1.
  2. הפסקה ביוזמת המנפיק:
   1. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ההנפקה, ככלל, המנפיק רשאי, בכל עת, לאחר מתן הודעה בכתב של 45 ימים מראש לבטל כל כרטיס חיוב, לרבות כרטיס חיוב מאושר. לאחר ביטולו של כרטיס חיוב מאושר, לא יהיה ניתן להמשיך לעשות שימוש בארנק bit עם אותו הכרטיס.
   2. על אף פרק הזמן האמור, המנפיק יהא רשאי לבטל את הכרטיסים המאושרים באופן מיידי בנסיבות חריגות שמצדיקות ביטול כאמור. הודיע המנפיק על ביטול הכרטיס המאושר או סירוב לחדש את הכרטיס המאושר, לפי העניין, עליכם להשמיד את הכרטיס המאושר שבוטל או שהנפקתו סורבה כאמור, מייד לאחר שנודע לכם על כך.
 12. הסיכונים שכרוכים בשימוש בארנק הדיגיטלי
  1. השימוש בארנק bit חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת. לכן כמו כל מערכת ממוחשבת, השימוש בארנק bit, עשוי להיות כרוך לעיתים בתקלות.
  2. סיבות נוספות לתקלות בשימוש בארנק bit עשויות להיות – הפסקות זמניות במתן שירותים בקווי תקשורת או משיבושים בביצוע הפעולות בארנק bit, שיבושים בזמני תגובה של המערכות הממוחשבות.
 13. פרטיות ומידע
  1. מובהר כי לא מוטלת עליכם כל חובה חוקית למסור את המידע שהתבקשתם למסור בעת הרשמתכם לארנק bit, וכי מסירת המידע תלויה ברצונכם ובהסכמתכם. אולם, ככל שתבחרו שלא להסכים להעביר את המידע, עשוי הדבר למנוע את קבלת שירותי הארנק, והכל גם בהתאם לתנאי השימוש של מפעיל הארנק ושיקול דעתו.
  2. הוראות הסכם כרטיס החיוב ביחס להודעות לעניין הגנת הפרטיות ומאגרי מידע, יחולו בהתאמה ביחס למידע אשר יימסר על ידכם במסגרת הרישום לארנק bit כמו ביחס למידע אשר ייאסף על ידי המנפיק במסגרת השימוש שלכם בארנק bit.
  3. מובהר עוד שלצורך מימוש הסכם זה, הנכם מאשרים כי המנפיק עשוי למסור ו/או להעביר מידע שנאסף אודותיכם, לרבות מידע שמסרתם למנפיק בעת הנפקת כרטיס החיוב ופירוט של העסקאות שלכם בכרטיסים מאושרים, לצדדים שלישיים, לרבות כאלו המצויים בישראל או במדינות אחרות (כל עוד צדדים שלישיים כאמור יתחייבו לשמור על פרטיך האישיים באופן נאות) ולמפעילת הארנק ו/או לכל צד שלישי הנותן שירות למנפיק או למפעילת הארנק, וכי מידע זה עשוי להיות מועבר על ידי אותם צדדים שלישיים כאמור למדינות אחרות (לרבות ארצות הברית).
 14. משלוח הודעות ודברי פרסומת על ידי המנפיק
  1. מובהר כי במסגרת הצטרפותכם ושימושכם בשירותי ארנק bit , המנפיק עשוי לשלוח לכם הודעות ועדכונים, ובכלל זה דברי פרסומת, עדכונים או הצעות על שירותים או מוצרים, הטבות ייחודיות, הזמנות אישיות וכן מוצרים להתנסות, וזאת באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, מסרוני טקסט (SMS), הודעות PUSH, עדכוני תוכן או כל אמצעי תקשורת אחר. ככל שאינך מעוניין לקבל דברי פרסומת כאמור מהמנפיק, עליכם לפנות למנפיק, בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים בנספח 1
 15. איסוף מידע ושימוש בו על ידי מפעיל הארנק הדיגיטלי
  1. מובהר כי השימוש במידע על ידי מפעיל הארנק יעשה בכפוף לתנאי השימוש של מפעיל הארנק ועם הצטרפותך לשירות הארנק הנך מסכים לאמור בהם.
  2. ככל שאינך מעוניין לקבל דברי פרסומת ו/או הודעות ממפעיל הארנק, עליך לפנות למפעיל הארנק בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים בנספח 1
 16. שונות
  1. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל עניין הנוגע לתנאים אלו יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב, שידון בכל עניין הנוגע והנובע מהסכם זה על פי דיני מדינת ישראל.

נספח 1 – תנאי מנפיק בנק הפועלים

כללי


פרטי ההתקשרות עם החברות המתפעלות (מובהר כי באפשרותך ליצור קשר רק עם החברה שמתפעלת את כרטיס החיוב שברשותך):


תנאים כלליים לשימוש בכרטיסי ישראכרט בארנק bit

 1. הגדרות:
  1. "בנק הפועלים" או "הבנק": בנק הפועלים בע"מ, וכל גוף אחר מטעמו;
  2. "המנפיק": ישראכרט מציע כרטיסי חיוב ללקוחותיו, כמפורט בהסכם כרטיס החיוב;
  3. "כרטיס חיוב" או "הכרטיס": כרטיסי חיוב שהונפקו לך על ידי הבנק במשותף עם אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל;
  4. "כרטיס מאושר": כרטיס חיוב (גם כרטיס אלקטרוני) שהבנק מאפשר את רישומו לשימוש בארנק bit;
  5. "הסכם כרטיס חיוב": הבקשה לקבלת כרטיס חיוב, התנאים הכלליים להסכם כרטיס חיוב וכל הסכם אחר או נוסף שמסדיר את  התנאים לשימוש בכרטיסי החיוב, שנקשרו בינך לבין המנפיקה; 
  6. "ארנק" או "ארנק bit": פלטפורמה טכנולוגית שמאפשרת מתן הוראות לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס חיוב בבתי עסק בישראל ובחו"ל באמצעות הצפנה של פרטי כרטיס החיוב, לרבות באמצעות הצמדת המכשיר התומך אל מסוף בית העסק בטכנולוגיות (NFC);
  7. "מכשיר תומך": מכשיר מבוסס מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד, שהבנק מאפשר להתקין על גביו את ארנק bit ולבצע באמצעות הארנק עסקאות בבתי עסק בארץ ובחו"ל;
  8. "מפעיל הארנק": "בנק הפועלים" או "הבנק".
 2. כללי:

   מסמך זה מפרט את התנאים הכלליים לרישום ושימוש של כרטיסים מאושרים בארנק bit;

  1. מובהר שהשימוש בכרטיסים מאושרים בארנק bit כפוף לתנאי הסכם כרטיס החיוב; בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה להסכם כרטיס החיוב, האמור בהסכם כרטיס החיוב יגבר;
  2. שימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק bit, לרבות רכישה שתתבצע על ידכם באמצעות הארנק, מהווה את הסכמתכם לקבל ולנהוג לפי תנאים אלו;
  3. המנפיק יהיה רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות תנאים אלו, וזאת בכפוף למתן הודעה;
 3. שימוש בארנק bit באמצעות כרטיסים מאושרים
  1. המנפיק מציע ללקוחותיו כרטיסים מאושרים שניתנים לשימוש בארנק bit;
  2. על מנת שתוכלו להשתמש באחד מהכרטיסים המאושרים, עליכם למלא במדויק אחר ההנחיות שמופיעות בתנאי השימוש שמסדירים את השימוש בארנק bit;
  3. לצורך השימוש בארנק bit, תתבקשו לאשר גישה (בהנחה שטרם אישרתם גישה כאמור) לספר הטלפונים, למצלמה, לשירות הנוטיפיקציות (התראות), לרכיב ה-NFC שבמכשיר, וכן, לאשר גישה לרכיבי ה-read phone state שבמכשיר המאושר במסגרתם תתבקש הרשאה לביצוע התקשרות ולניהול שיחות.
  4. השימוש והגישה לרכיבים כאמור נדרשת והינה הכרחית לצורך שימוש בארנק bit.

  5. תוכלו כמובן בכל עת לכבות ולהפעיל באופן ידני את הגישה לרכיב ה-NFC (בדרך כלל, באמצעות מסך ההגדרות במכשיר התומך שלכם).
  6. עוד תתבקשו להזין את פרטי הכרטיס המאושר שלכם בארנק bit (בהנחה שטרם הזנתם פרטי כרטיס מאושר לשימושים אחרים באפליקציית bit). לאחר הזנתם, פרטי הכרטיס המאושר יוצפנו באופן מאובטח בתוך המכשיר התומך. לאחר מכן, (בכפוף לתנאי השימוש בכרטיס החיוב שלכם ובכפוף ולשיקול דעתו של מפעיל הארנק), תוכלו לעשות שימוש בארנק bit.
  7. מובהר שהשימוש בכרטיסי החיוב בארנק bit זהה לשימוש שנעשה על ידכם בכרטיסי החיוב באופן פיסי. עם זאת, יתכן ובתי עסק מסוימים יאפשרו ביצוע עסקאות בכרטיסים מאושרים באופן פיסי בלבד, אך לא באמצעות ארנק bit.
 4. בירורים בקשר לשימוש בארנק bit
  1. לכל בירור, שאלה או תלונה בקשר לשימוש או תפעול ארנק bit (לרבות קשיים או תקלות ברישום של כרטיס מאושר לארנק) עליכם לפנות למפעיל הארנק בטלפון 6428* או ליצור קשר עם הבנק לפי פרטי ההתקשרות שמופיעים בנספח 1
 5. תקלות בארנק bit
  1. בכפוף לכל דין, המנפיק אינו אחראי על תקלות או שיבושים בארנק bit. לקבלת מענה בקשר לתקלות ושיבושים בארנק עליכם לפנות למפעיל הארנק לפי פרטי ההתקשרות שמופיעים בנספח 1

 6. ביטול של עסקה שבוצעה באמצעות ארנק bit
  1. בדומה לעסקה פיסית באמצעות כרטיס חיוב, עסקה שבוצעה באמצעות ארנק bit במסוף בית העסק הינה סופית ואינה ניתנת לביטול.

 7. עלויות
  1. המנפיק גובה עמלות וחיובים שונים בגין השימוש בכרטיסי החיוב שהוא מעמיד לרשות לקוחותיו. נכון לחודש דצמבר 2020, המנפיק אינו גובה עמלות נוספות בגין שימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק bit;
  2. תעריפון המנפיק שמסדיר את עלות השימוש בכרטיסי החיוב אותם הוא מנפיק ללקוחותיו זמין באתרי האינטרנט של המנפיקות, לפי פרטי ההתקשרות בנספח 1 לתנאי שימוש אלו.
 8. שמירה על פרטי הגישה למכשירים התומכים שלכם
  1. כאמור לעיל, על מנת לבצע שימוש בארנק bit מפעיל הארנק עשוי לחייב אותך לאבטח את הגישה למכשיר התומך שלך בקוד זיהוי (PIN) דפוס (Pattern) או באמצעי זיהוי ביומטריים (facial recognition) לפני שתוכלו לבצע עסקאות בארנק (Unlock2Pay). המכשיר התומך שלך, ופרטי הגישה אליו מהווים "רכיב חיוני" כפי משמעותו של מושג זה בחוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019.
  2. גורם זדוני שישיג את פרטי הגישה למכשיר התומך שלך, עלול לבצע עסקאות באמצעותו. לכן, חשוב מאוד שתשמור על פרטי הגישה למכשיר התומך שלך בסודיות מוחלטת, בנפרד ובאופן שאינו נגיש לאחרים.
 9. זכות המנפיק שלא לכבד עסקאות בכרטיס המאושר באמצעות ארנק bit
  1. כאמור, שימוש בכרטיסים המאושרים שמציע המנפיק באמצעות ארנק bit, כפוף לתנאי הסכם כרטיס החיוב. בהתאם לכך, המנפיק רשאי שלא לכבד עסקה שבוצעה בכרטיס מאושר באמצעות ארנק bit, לדחות את ביצועה או לבצעה באופן חלקי בלבד, זאת מטעמים סבירים, כגון, במקרה שבו ביצוע ההוראה כרוך בחיוב חשבון ומצב החשבון לא מאפשר את החיוב האמור או במקרה שבו המסגרת בכרטיס המאושר לא מאפשרת את ביצוע הפעולה.
 10. מסירת הודעה למנפיק על גניבה אובדן או חשש לשימוש בלתי מאושר במכשיר תומך
  1. לתשומת ליבכם ועל מנת למנוע נזקים כתוצאה משימוש לא מורשה בכרטיסים מאושרים באמצעות ארנק bit – עליכם להודיע למנפיק (כלומר או לבנק או לחברת כרטיסי האשראי ששותפה עם הבנק להנפקת הכרטיס המאושר), באופן מידי על כל אירוע של חשש לגניבה, אובדן או לגישה בלתי מאושרת למכשיר התומך באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בנספח 1 למסמך זה. 
 11. הפסקת השימוש בכרטיס המאושר בארנק bit
  1. הפסקה ביוזמתכם:
   1. מבלי לגרוע מכל זכות שמוקנית לכם בהסכם כרטיס החיוב, אתם רשאים בכל עת, להסיר את הכרטיס המאושר מהארנק והכל בהתאם להנחיות מפעילת הארנק. לבירור לגבי אופן הסרת הכרטיס – אנא פנו למפעילת הארנק לפי פרטי ההתקשרות שמצוינים בנספח 1.
  2. הפסקה ביוזמת המנפיק:
   1. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ההנפקה, ככלל, המנפיק רשאי, בכל עת, לאחר מתן הודעה בכתב של 45 ימים מראש לבטל כל כרטיס חיוב, לרבות כרטיס חיוב מאושר. לאחר ביטולו של כרטיס חיוב מאושר, לא יהיה ניתן להמשיך לעשות שימוש בארנק bit עם אותו הכרטיס.
   2. על אף פרק הזמן האמור, המנפיק יהא רשאי לבטל את הכרטיסים המאושרים באופן מיידי בנסיבות חריגות שמצדיקות ביטול כאמור. הודיע המנפיק על ביטול הכרטיס המאושר או סירוב לחדש את הכרטיס המאושר, לפי העניין, עליכם להשמיד את הכרטיס המאושר שבוטל או שהנפקתו סורבה כאמור, מייד לאחר שנודע לכם על כך.
 12. הסיכונים שכרוכים בשימוש בארנק הדיגיטלי
  1. השימוש בארנק bit חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת. לכן כמו כל מערכת ממוחשבת, השימוש בארנק bit, עשוי להיות כרוך לעיתים בתקלות.
  2. סיבות נוספות לתקלות בשימוש בארנק bit עשויות להיות – הפסקות זמניות במתן שירותים בקווי תקשורת או משיבושים בביצוע הפעולות בארנק bit, שיבושים בזמני תגובה של המערכות הממוחשבות.

 13. פרטיות ומידע
  1. מובהר כי לא מוטלת עליכם כל חובה חוקית למסור את המידע שהתבקשתם למסור בעת הרשמתכם לארנק bit, וכי מסירת המידע תלויה ברצונכם ובהסכמתכם. אולם, ככל שתבחרו שלא להסכים להעביר את המידע, עשוי הדבר למנוע את קבלת שירותי הארנק, והכל גם בהתאם לתנאי השימוש של מפעיל הארנק ושיקול דעתו.
  2. הוראות הסכם כרטיס החיוב ביחס להודעות לעניין הגנת הפרטיות ומאגרי מידע, יחולו בהתאמה ביחס למידע אשר יימסר על ידכם במסגרת הרישום לארנק bit כמו ביחס למידע אשר ייאסף על ידי המנפיק במסגרת השימוש שלכם בארנק bit.
  3. מובהר עוד שלצורך מימוש הסכם זה, הנכם מאשרים כי המנפיק עשוי למסור ו/או להעביר מידע שנאסף אודותיכם, לרבות מידע שמסרתם למנפיק בעת הנפקת כרטיס החיוב ופירוט של העסקאות שלכם בכרטיסים מאושרים, לצדדים שלישיים, לרבות כאלו המצויים בישראל או במדינות אחרות (כל עוד צדדים שלישיים כאמור יתחייבו לשמור על פרטיך האישיים באופן נאות) ולמפעילת הארנק ו/או לכל צד שלישי הנותן שירות למנפיק או למפעילת הארנק, וכי מידע זה עשוי להיות מועבר על ידי אותם צדדים שלישיים כאמור למדינות אחרות (לרבות ארצות הברית).

 14. משלוח הודעות ודברי פרסומת על ידי המנפיק
  1. מובהר כי במסגרת הצטרפותכם ושימושכם בשירותי ארנק bit , המנפיק עשוי לשלוח לכם הודעות ועדכונים, ובכלל זה דברי פרסומת, עדכונים או הצעות על שירותים או מוצרים, הטבות ייחודיות, הזמנות אישיות וכן מוצרים להתנסות, וזאת באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, מסרוני טקסט (SMS), הודעות PUSH, עדכוני תוכן או כל אמצעי תקשורת אחר. ככל שאינך מעוניין לקבל דברי פרסומת כאמור מהמנפיק, עליכם לפנות למנפיק, בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים בנספח 1

 15. איסוף מידע ושימוש בו על ידי מפעיל הארנק הדיגיטלי
  1. מובהר כי השימוש במידע על ידי מפעיל הארנק יעשה בכפוף לתנאי השימוש של מפעיל הארנק ועם הצטרפותך לשירות הארנק הנך מסכים לאמור בהם.
  2. ככל שאינך מעוניין לקבל דברי פרסומת ו/או הודעות ממפעיל הארנק, עליך לפנות למפעיל הארנק בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים בנספח 1
 16. שונות
  1. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל עניין הנוגע לתנאים אלו יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב, שידון בכל עניין הנוגע והנובע מהסכם זה על פי דיני מדינת ישראל.

נספח 1 – תנאי מנפיק ישראכרטתנאים כלליים לשימוש בכרטיסי חיוב של כרטיסי אשראי לישראל (כאל) בארנק bit

לכבוד
כרטיסי אשראי לישראל בע"מ / דיינרס קלוב ישראל בע"מ
רחוב תפוצות ישראל, 13 גבעתיים 53583


תנאים כלליים לצירוף לארנק דיגיטלי

 1. הגדרות
 2. למונחים שלהלן תהיה המשמעות הרשומה בצידם:

 3. כללי
  1. כתב זה מפרט את התנאים הכלליים להכנסת אמצעי התשלום שלך לארנק דיגיטלי (להלן: "הארנק") ואינו מהווה הסכם להנפקת אמצעי תשלום חדש.
  2. השימוש באמצעי התשלום בארנק כפוף להוראות הסכם הנפקת אמצעי התשלום, עליו חתמת בעת הנפקת אמצעי התשלום.
  3. לצורך הכנסת אמצעי התשלום לארנק יוצפנו פרטיו של אמצעי התשלום שלך (להלן: "טוקן"), וישמרו בארנק לצורך ביצוע הפעולות המותרות בו, לרבות רכישות ומשיכת מזומנים בהתאם למאפייני הארנק, תכונותיו והגדרותיו. 
  4. השלמת תהליך הכנסת אמצעי התשלום לארנק, ולחיצה על האישור מהווה הסכמה לתנאי כתב זה.
  5. במקרה שבוטל או הסתיים תוקפו של אמצעי התשלום לא יהיה ניתן לעשות שימוש באמצעי התשלום בארנק.
  6. הוראות כתב זה יוסיפו לחול על כל הפעולות והחיובים שבוצעו באמצעות אמצעי התשלום קודם לביטולו של אמצעי התשלום, בנוסף ימשיכו לחול הוראות התנאים הכללים שבכתב זה, ובכללם ההוראות בנוגע לפרטיותך ולשימוש במידע, והכל בכפוף להוראות כל דין.
  7. ניתן לעיין בתנאים כלליים אלה וכן בשינויים שנערכו בהם באתר כאל בכתובת אתר כאל.

 4. חלק ראשון – הכנסת אמצעי התשלום לארנק


 5. חלק ראשון – הכנסת אמצעי התשלום לארנק
  1. השימוש באמצעי תשלום המותקן בארנק יעשה לאחר הכנסת פרטי אמצעי התשלום לארנק והפעלת הצופן (הטוקן) ובכפוף למילוי אחר הוראות מפעיל הארנק וקבלת תנאי השירות. מובהר כי כאל שומרת לעצמה את הזכות לקבוע איזה סוגי אמצעי תשלום ו/או סוגי כרטיסים ניתן להכניס לכל סוג ארנק וארנק.
  2. בעל אמצעי התשלום ורק הוא רשאי להכניס את אמצעי התשלום לארנק, ובעשותו כן מצהיר מבצע פעולה זו כי הוא בעל אמצעי התשלום, וכי הוא מסכים לביצוען לעסקות שיעשו באמצעי התשלום בארנק.
  3. ניתן לעשות שימוש באמצעי התשלום המותקן בארנק אך ורק בבתי עסק בהם מתקיימים התנאים הטכנולוגיים לכיבוד הארנק.
  4. מובהר שהשימוש בכרטיסי החיוב בארנק זהה לשימוש שנעשה בכרטיסי החיוב הפיזי. עם זאת, יתכן ובתי עסק מסוימים יאפשרו ביצוע עסקאות בכרטיסים מאושרים באופן פיזי בלבד. ידוע לבעל אמצעי התשלום כי כאל לא תישא באחריות כלשהי אם ספק יסרב ו/או לא יהיה ערוך לכבד את הארנק.
  5. למעט ארנק כאל, כאל איננה מפעילת הארנק והיא לא תהיה אחראית להפעלתו ו/או לתקינותו של הארנק.
  6. ש להגן על אמצעי הזיהוי לצורך הפעלת הארנק ו/או אמצעי התשלום ואין לשמור את דרכי הכניסה והשימוש לאמצעי התשלום יחד או בקרבת אמצעי התשלום.
  7. אין למסור את הרכיב החיוני לרשותו של אדם אחר, למעט למטרת שמירה בנסיבות סבירות  או למוטב לצורך מתן הוראת תשלום באמצעות המוטב. מסירת הרכיב החיוני שלא בנסיבות האמורות עלולה להוביל לאובדן הגבלת האחריות הקבועה בחוק.
  8. כאל רשאית לא לאפשר לבצע באמצעות הארנק עסקות מסוג מסוים או עם נותני שירות מסוימים או עסקה ספציפית מסיבות סבירות שונות של חשש לשימוש לרעה באמצעי התשלום או חשש לסיכון הנובע מכל דין או במקרה שלפי ההסדרים שבין כאל לבין הארגונים הבינלאומיים, נותני שירות, או חברה אחרת הסולקת אמצעי תשלום, ביצוע העסקה או אופן ביצועה אינו מותר.
  9. ביצוע פעולות כספיות באמצעות אמצעי התשלום המותקן בארנק לרבות, אופן החיוב, מועדיו, דרכי הפריסה, עסקות אשראי והעמלות הכרוכות בפעילות כאמור הינם בהתאם להוראות הסכם ההנפקה מכוחו פועל אמצעי התשלום.

 6. הפסקת שימוש באמצעי התשלום המותקן בארנק
  1. הפסקה ביוזמת בעל אמצעי התשלום
   1. בעל אמצעי התשלום רשאי, בכל עת, להסיר את אמצעי התשלום מהארנק, ובהתאם להנחיות מפעיל הארנק.
  2. הפסקה ביוזמת כאל
  3. כאל תהיה רשאית להקפיא בכל את השימוש באמצעי התשלום בכללותו או בטוקן שהותקן בארנק, וזאת מסיבות המהוות טעם סביר.

   1. במקרה כזה, תודיע כאל לבעל אמצעי התשלום על הקפאת השימוש וכן תפרט את הטעמים להקפאה, וזאת אלא אם ציון הטעמים נאסר בדין או שהוא עלול לסכל את מטרת ההקפאה (כגון אך לא רק במקרה של הונאה או חשד להלבנת הון). כאל רשאית למסור לבעל אמצעי התשלום הודעה בעל פה, בכפוף לכך שלאחר מכן תמסור גם הודעה בכתב.
   2. במקרה שלדעת כאל לא התקיימו עוד הטעמים להקפאה, תסיר כאל את ההקפאה ותודיע על כך לבעל אמצעי התשלום.
 7. שימוש לרעה באמצעי התשלום המותקן בארנק
  1. מבלי לגרוע מהוראות הסכם ההנפקה לעניין שימוש לרעה באמצעי התשלום (לרבות זכותה של כאל לחזור ולחייב את בעל אמצעי התשלום בגין סכומים שהוחזרו לו, במקרה שיסתבר כי לא התרחש שימוש לרעה או כי לא התקיימו התנאים להגבלת אחריות), על אמצעי התשלום המותקן בארנק יחולו ההוראות האלה:
  2. בכל מקרה בו אבד ו/או נגנב המכשיר עליו מותקן אמצעי התשלום ו/או הארנק או בכל מקרה בו נחשפה סיסמת הגישה לארנק, יודיע בעל אמצעי התשלום מיידית לכאל על האירוע על מנת שכאל תחסום את אמצעי התשלום ו/או את הטוקן לפי העניין, על מנת למנוע שימוש לרעה. לצורך האמור, "שימוש לרעה" הינו ביצוע עסקה על ידי שימוש באמצעי התשלום או ברכיב חיוני שלו, בידי מי שאינו זכאי לכך לפי כתב זה.
  3. עם קבלת הודעה כאמור, השימוש באמצעי התשלום או בטוקן שלו לפי הענין יוקפא, ולא יכובדו בו כל חיובים אלא אם הוסרה ההקפאה.
  4. בעל אמצעי התשלום יישא בנזק שנגרם עקב אבדן ו/או גניבה ו/או שימוש לרעה באמצעי התשלום, בגין עסקאות שבוצעו באמצעות אמצעי התשלום עד למועד ההודעה לכאל, ככל שלא הוגבל הסכום בחוק.
  5. הגבלת אחריותו של בעל אמצעי התשלום לא תחול במקרה שבו בעל אמצעי התשלום העמיד את הרכיב החיוני לרשותו של אדם אחר, למעט אם נמסר למטרת שמירה בלבד בנסיבות סבירות, אם נמסר לרשותו של מוטב לשם מתן הוראת תשלום באמצעות המוטב, או אם השימוש לרעה התרחש לאחר שהרכיב החיוני נגנב או אבד מן האדם שלו נמסר על ידי בעל אמצעי התשלום. בנוסף, הגבלת האחריות לא תחול במקרה שבו בעל אמצעי התשלום פעל בכוונת מרמה.

 8. עלויות
  1. על השימוש באמצעי התשלום יחולו דמי השירות הקבועים בתעריפון כאל, אין באמור בכדי לגרוע מזכותה של כאל, לקבוע בעתיד דמי שימוש לאמצעי התשלום בארנק ו/או לקבוע עלויות בגין פעולות כאלה ו/או אחרות שיבוצעו באמצעות הארנק.

 9. תנאים מיוחדים בקשר עם הארנק
  1. המכשיר עליו יותקן אמצעי התשלום חייב להיות מכשיר מסוג שלא נפסל על ידי כאל.
  2. המכשיר עליו יותקן אמצעי התשלום חייב להכיל אמצעי נעילה המגן על השימוש במכשיר מפני צד שלישי שאינו בעליו של המכשיר.
  3. כאל ומפעיל הארנק או כל צד שלישי המעניק שירותים בקשר עם הארנק, יהיו פטורים מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לבעל אמצעי התשלום באופן ישיר ובמהלך התרחשותם של כל אחד מהאירועים/הגורמים האלה, ככל שיקרו, כפועל יוצא מאירוע שאינו בשליטתם ובתנאי שעשו מאמץ סביר למנעם:
  1. טעויות, שגיאות או אי דיוקים של תוכן;
  2. נזקים לסוגיהם הנובעים מהגישה והשימוש של בעל אמצעי התשלום ביישום התשלום;
  3. כל הפרעה או הפסקה של תקשורת;
  4. כל באג, וירוס, סוס טרויאני או דומים לאלה אשר אפשר וישודרו אל או דרך כל אתר, מכשיר סלולארי או פלטפורמה אחרת, על ידי כל צד שלישי ו/או כל תוכן שהודבק, נשלח בדואר אלקטרוני, שודר או הושג בכל דרך אחרת.
 10. חלק שני – הוראות כלליות

 11. פרטיות ומידע
  1. מובהר בזאת לבעל אמצעי התשלום, שמסירת פרטים שאין חובה על פי דין למסרם, תלויה ברצונו ובהסכמתו, עם זאת יתכן כי חלק מהשירותים ו/או ההצעות המוצעות לאמצעי התשלום המותקן בארנק לא יוכלו להינתן ללא מסירת הפרטים כאמור.
  2. כאל פועלת בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות שלה המתפרסמת מעת לעת באתר האינטרנט, ובהתאם להוראות הסכם ההנפקה. בנוסף יחולו על אמצעי התשלום שבארנק ההוראות הבאות:
  3. שימוש במידע
   1. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, המידע אשר בעל אמצעי התשלום מסר לכאל או נאסף אודותיו (לרבות פרטים על הרכישה וסכום הרכישה שבוצעה, מועד ביצוע העסקה, ושם בית העסק ומיקומו), יישמר במאגרי מידע ממוחשבים של כאל וישמש את כאל ו/או את מפעיל הארנק ו/או את המועדון עימו בעל אמצעי התשלום יתקשר במסגרת ההתקשרות עם כאל ו/או מי מטעמם לצרכי הנפקה, תפעול וסליקה, גבייה, הפעלת אמצעי התשלום, קידום פעולות אמצעי התשלום ו/או הארנק ו/או המועדון וקידום השימוש באמצעי התשלום, קבלת החלטות בדבר הנפקת אמצעי התשלום וסוגו, חידושו וביטולו, מתן הטבות, שיפור השירות, מניעת הונאות, קשרי בעל אמצעי התשלום, עריכת סקרים ומחקרי שוק וכן לדיוור ישיר (בדואר, בדואר אלקטרוני, בטלפון, בהודעות שונות לטלפון הסלולארי, לרבות מסרונים או בכל דרך אחרת) הן למידע והן לפרסומת, ובין היתר פרסומות והטבות מבוססות מיקום, ובכדי להציע לו מצרכים או שירותים שונים שעשוי להיות לו עניין בהם, מעת לעת, וכן לכל שימוש אחר המותר לפי כל דין.
   2. מידע שבעל אמצעי התשלום מוסר (ומידע שנאסף אודותיו) נמסר על ידו הן לכאל והן למפעיל הארנק ו/או למועדון, והוא מסכים כי כל אחד מגורמים אלו ישתמש במידע באופן עצמאי ובהתאם לתנאי השירות החלים על הארנק ו/או בהתאם להוראות הסכם ההנפקה, לפי העניין. כמו כן, שימוש באמצעי התשלום בארנק מאפשר גם לגורמים שלישיים (כולל בתי העסק בהם יעשה שימוש בארנק וספקים שלהם כגון ספקי ציוד תקשורת וחברות התקשורת המספקות להם שירותים, וכן ספקי שירותי סליקה ו/או ניכיון ושירותים טכניים נוספים) לאסוף ולעבד מידע אודות בעל אמצעי התשלום במסגרת פעולות חיוב, הנפקה, תפעול סליקה וגביה, או בכל פעילות אחרת המעורבת באספקת השירות. אין לכאל כל שליטה על השימוש במידע הנעשה על ידי המועדון או מפעיל הארנק או על-ידי אותם גורמים שלישיים, ולפיכך לא תהיה לכאל כל חבות בגין האיסוף, העיבוד או השימוש במידע על ידם.
   3. כאל רשאית להסתייע בשירותים של ספקים חיצוניים (לרבות כאלה הנמצאים בחו"ל, ולרבות תוך שימוש בשירותי ענן בארץ או בחול) באספקת שירותיה, ויתכן שתהיה גם לספקי שירותים אלה, גישה למידע אודות בעל אמצעי התשלום. במקרה כזה, כאל תדרוש מאותם ספקים שלא לעשות כל שימוש במידע אודות בעל אמצעי התשלום אלא לצרכי כתב זה, במגבלותיו וכפוף לדין.
  4. העברת המידע לגורמים אחרים
   1. מידע שנאסף על-ידי כאל, כולל מידע הקשור לפעולות שנעשו באמצעות אמצעי התשלום, יועבר לצרכי מימוש כתב זה למפעיל הארנק, למועדון או לגופים אחרים, ובכללם: חברות נותני שירותי תשלום אחרות או נותני שירותי תשלום למשלם, ארגונים בינלאומיים שכאל פועלת עפ"י הרשאתם, לגורמים השלישיים לעיל, לגורמים שונים המסייעים לכאל או למועדון ו/או לארנק לספק את השירותים, וכן כאשר העברת המידע מתחייבת על פי דין.
   2. בעל אמצעי התשלום מסכים כי כאל תהא רשאית להעביר את כל המידע אודותיו, כפי שנצבר במאגרי המידע של כאל לגוף שלישי, במסגרת העברת עסקי כאל (כולם או חלקם) לאותו גוף שלישי. כל זאת בכפוף לכך שהגוף השלישי יתחייב לשמור על פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום, ועל הנתונים שיועברו אל הגוף השלישי, כפי שעולה מהתחייבות כאל בהתאם להוראות הסכם זה.

 12. שינוי כתב זה וסיומו

  1. כאל רשאית להודיע בכל עת על שינוי תנאי כתב זה, בהודעה שתיכנס לתוקף 30 ימים ממועד מתן ההודעה, וזאת למעט במקרים בהם ניתן על פי דין לתת הודעה במועד קצר יותר, או שנדרש בדין מועד ארוך יותר.
  2. נתן בעל אמצעי התשלום לכאל הודעה על ביטול כתב זה והפסיק להשתמש באמצעי התשלום בארנק, בתוך 30 ימים מיום ההודעה על השינוי, ובהודעה על הביטול ציין בעל אמצעי התשלום כי הביטול הוא עקב השינוי, יחולו על עסקות שעשה בעל אמצעי התשלום עד ליום הביטול, של תנאי כתב זה כפי שנוסחו לפני התיקון. לא הודיע בעל אמצעי התשלום על ביטול כתב זה ייראו אותו כמי שמסכים לתיקון.